Validering og verifikation

Monitorering, rapportering og verifikation (ofte omtalt som MRV-processen) er et grundlæggende element i alle frivillige klimaprojekter og nationale og internationale projektstandarder for at sikre troværdigheden af projekterne, effekten og overholdelse af standarden. Klimaskovfonden opdeler den såkaldte MRV-proces i projektvalidering og effektverifikation.  
Grundlæggende er processen med validering og verifikation designet til at identificere, håndtere og dokumentere, at der er overensstemmelse mellem projektets tilsagn og det faktisk udførte projekt.  
Processen beskriver transparente retningslinjer for reduktion af støtte eller tilbagebetaling i tilfælde af, at projektet afviger fra det projekterede. Processen skal herudover sikre, at kulstoflagringen på arealet løbende verificeres, så der er grundlag for konvertering af CO2-enheders status fra ex-ante til ex-post, og at der gennemføres overførsler til og fra buffer. Slutteligt dokumenteres den opnåede CO2-effekt på arealet, så projektet formelt kan afsluttes. 

Projektvalidering

Sker typisk én gang og efter projektgennemførslen og har til formål at tilsikre at projektet er opført som beskrevet i standarden. 

Effektverifikation

Dette sker løbende og flere gange og har til formål at tilsikre at projektets budgetterede effekter eftervises og projektet generelt udvikler sig som ønsket – herunder løbende overførsler til og fra buffer i tilfælde af afvigelser fra projektets CO2-budget.   

Seks trin i processen

Der er seks trin i validering af projekt og verifikation af effekt:
  1. Færdigmelding af projekt
  2. Projektvalidering ved Klimaskovfonden
  3. Uafhængig projektvalidering 
  4. Verifikation 1 foretages af Klimaskovfonden 
  5. Uafhængig Verifikation 1  
  6. Løbende CO2-verifikation 
De seks trin beskrives nærmere i "Validering, verifikation og afvigelser i projekter" der findes på www.klimaskovfonden.dk

Proces for validering og verifikation af Klimaskovfondens skovrejsningsprojekter 

Processen for validering og verifikation opstartes, når projektet er gennemført og kan færdigmeldes i overensstemmelse med projektets endelige tilsagnsbrev. Hvis lodsejer ønsker tilretninger i forhold til tilsagn og projektbeskrivelse, skal dette godkendes af Klimaskovfonden inden projektet udføres og færdigmeldes. Tilhørende projektdokumenter skal opdateres.    
I tilfælde af, at der i løbet af processen identificeres afvigelser, der ultimativt kan give anledning til reduktion eller tilbagebetaling af støtte, er disse forhold beskrevet i afsnittet ”Håndtering af afvigelser i projekter”.  
I tilfælde af, at processen giver anledning til afvigelser mellem budgetteret CO2-effekt og verificeret CO2-effekt, der medfører overførsler til eller fra buffer, er dette forhold beskrevet under afsnittet "Buffer".
Alle omkostninger til validering og verifikation i form af lodsejers eget tidsforbrug og eventuel benyttelse af konsulenter, påhviler lodsejer.  
Alle omkostninger til kontroller gennemført af Klimaskovfondens eget personale eller uafhængig tredjepart, påhviler Klimaskovfonden. Klimaskovfonden og uafhængig tredjepart gennemfører både projektvalidering og verifikation 1. Dette sikrer, at projekterne lever op til internationale standarder på det frivillige CO2-marked. Processen for validering og verifikation evalueres løbende. 
Go to content