Buffer

Klimaskovfonden etablerer en buffer, hvor en delmængde af projekternes budgetterede CO2-effekter tilsidesættes. Bufferen etableres for at håndtere risici for, at de forventede effekter ikke opnås på projekterne. På den måde har bidragsydere sikkerhed for, at den effekt, de har bidraget til, indfinder sig. 
Bufferen etableres som en fælles buffer for alle projekter, der finansieres gennem bidragsprodukter, herunder lavbundsprojekter.  I buffer indgår også overskydende CO2-enheder fra projekterne, hvis det ved den løbende verifikation af projektets effekt viser sig, at der er flere CO2-enheder end forventet.
For skovrejsning er bufferen fastsat til 15% af de budgetterede CO2-enheder. 

Risici for manglende effekt af skovrejsning

Skovrejsningsprojekter kan udsættes for hændelser eller fejlprojekteringer, som stopper, forsinker, reducerer eller frigiver kulstoflagringen, der kan forventes at finde sted på projektarealet. 
Disse hændelser kan både være utilsigtede og lokale for eksempel en skovbrand eller i en mere global kontekst , hvor en hændelse rammer større områder som for eksempel sygdomsudbrud for særlige træarter. 

Eksempler

Utilsigtede hændelser
 • Stormfald
 • Insekt og sygdom
 • Tørke
 • Oversvømmelser
 • Brand
 • Boniteten er fejlvurderet i etableringsfasen pga. fejl i jordbundskort eller beregningsmodel mm.
Tilsigtede hændelser
 • Øget tynding eller hugst
 • Manglende skovdrift, der reducerer vækst
 • Bevidst fejlvurdering af bonitet i etableringsfasen.
Der kan også forekomme tilsigtede hændelser – f.eks. ved at en lodsejer renafdriver en bevoksning før den er hugstmoden eller ved at en bevoksning ikke genplantes, og dermed reelt overtræder Skovloven. 
Klimaskovfonden håndterer alle afgivelser fra budgetteret CO2-effekt fra projektarealet ens uafhængigt af årsag, men opstiller en række foranstaltninger og retningslinjer, der skal minimere risici for utilsigtede hændelser og fejlprojekteringer (såsom skovkriterier og projektvalidering) samt tilsigtede hændelser (såsom krav om fredskov samt muligheder for støttereduktion).   
Herudover pålægges lodsejer at rapportere til Klimaskovfonden, hvis der indtræder en tilsigtet eller utilsigtet hændelse på projektarealet i projektperioden, som kan forventes at give anledning til en væsentlig afvigelse fra budgetteret CO2-effekt.  

Overførsler til og fra buffer  

Alle skovrejsningsprojekter, der ikke udvikler sig i fuld overensstemmelse med CO2-budgettet, vil få overført CO2-enheder fra buffer. Overførsler til eller fra buffer sker uafhængig af årsagen til afvigelsen, og omfanget fastlægges på baggrund af resultaterne af processen som er beskrevet under afsnittet "Validering og verifikation". Alle overførsler til eller fra buffer gennemføres uden afregning uanset hvilken vej CO2-effekten går. Hvis projekter leverer CO2-enheder udover det budgetterede, tilfalder disse enheder Klimaskovfondens buffer. 
Som beskrevet under ”Støttereduktion og tilbagebetaling” kan Klimaskovfonden jf. gældende retningslinjer reducere støtte eller kræve tilbagebetaling, hvis projekternes CO2-effekt reduceres tilsigtet og resulterer i større overførsler fra buffer. Således forpligter Klimaskovfonden sig til at geninvestere midlerne fra sådanne skovprojekter i nye skovprojekter, hvorfra CO2-enheder 100% tilgår buffer.  Klimaskovfonden evaluerer løbende, om bufferens omfang er tilstrækkeligt og rimeligt ud fra gældende risikofaktorer. Bufferprocenten kan både øges og reduceres afhængigt af udviklingen i bufferens CO2-omfang. Det samlede regnskab med CO2-enheder vil fremgå af Det Danske Klimaregister.   

Proces og retningslinjer for buffer: 

 1. Efter projektvalidering oprettes projektets CO2-enheder i Det Danske Klimaregister med 85 % salgbare ex-ante enheder og 15% ex-ante til buffer 
 2. Ved projektverifikation 1 (“sundhedstjekket”) verificeres automatisk 80-100 % af de budgetterede CO2-enheder på tidspunktet for verifikation, lineært svarende til endeligt beløb i udbetalt støtte. 
  • Ved reduktion i støtten tilføres projektet manglende CO2-enheder fra buffer 
  • Projektets verificerede enheder overgår til ex-post i register svarende til budget. 
  • Projektets ex-ante effekt reduceres med ex-post omfanget (pkt. b) 
  • Enheder fra bufferen, der tilhører projektet opdateres ift. overførsler og ex-ante og ex-post overgang. 
    
 1. Fra projektverifikation 2 (første reelle CO2-opgørelse i år 15) indtil slutverifikation gælder følgende: 
  • CO2-tilvæksten siden seneste verifikation opgøres i forhold til budgetteret CO2-tilvækst for samme periode.  
  • Ved større CO2-tilvækst for perioden end ventet, tilfalder den øgede tilvækst buffer. 
  • Ved mindre CO2-tilvækst for perioden end ventet tilføres CO2-enheder fra buffer. 
  • Den verificerede effekt overgår til ex-post i og tilsvarende reduktion i ex-ante effekt i register. 
  • Enheder fra buffer, der tilhører projektet, opdateres ift. overførsler og ex-ante og ex-post overgang 
  • Dette gentages indtil slutverifikation, der skal foretages i slutåret for projektperioden. 
Go to content