Håndtering af afvigelser i projekter

Hvis der i forbindelse med validering identificeres afvigelser i projekterne, håndteres disse efter Klimaskovfondens principper, der her beskrives.
Med afvigelser forstås, at der efter lodsejers færdigmelding af projektet, konstateres at projektarealet og skoven ikke er etableret eller drevet efter anvisningerne i tilsagnsbrevet, eller at lodsejer på anden vis har tilsidesat forpligtelser eller givet urigtige oplysninger.
Afvigelser kan resultere i reduktion af projektets støtteberettigede beløb eller hel eller delvis tilbagebetaling af allerede udbetalt støtte jf. paragraf 17 i Lov om den Danske Klimaskovfond. Tilbagebetaling af allerede udbetalt støtte er begrænset til tilfælde, hvor der sker overtrædelser af Skovloven. Det gælder i den fulde projektperiode.  
Grundlæggende gælder det for afvigelser, der vedrører reduktioner af projektarealets størrelse, at støttebeløbet reduceres forholdsmæssigt svarende til arealreduktionen i forhold til projektbeskrivelsen.

Afvigelser på de forskellige trin i processen for validering og verifikation

Afvigelser ved projektvalidering ved Klimaskovfonden (trin 2) 
 • Påbud til lodsejer om udbedring af ukritiske forhold (for eksempel manglende skiltning) 
 • Påbud til lodsejer om udbedring af kritiske forhold (for eksempel et ikke funktionelt hegn) 
 • Afvigelser, der giver anledning til reduktion af støttebeløb (for eksempel hvis areal er mindre end tilsagn). 
Afvigelser ved uafhængig projektvalidering (trin 3) 
 • Klimaskovfonden har ikke foranlediget nødvendige tinglysninger på ejendommen. 
 • Uafhængig validator identificerer ukritiske fejl i Klimaskovfondens ”projektvalideringsrapport” 
 • Uafhængig validator identificerer kritiske eller støttereducerende fejl i Klimaskovfondens kontrolrapport.  
Alle øvrige afvigelser bliver grundlæggende vurderet i forhold til: 
 • Alvor: Afvigelsens alvorlighed afhænger især af afvigelsen/overtrædelsens konsekvenser i forhold til formålet med projektet.  For skovrejsning vurderes alvor og varighed at være sammenhængende.  
 • Varighed: Overtrædelsens varighed afhænger navnlig af, hvor længe virkningerne af overtrædelsen gør sig gældende.  
 • Omfang: Hvor omfattende overtrædelsen er, afhænger især af, hvilken virkning, overtrædelsen har på det samlede projekt. Omfanget ses for så vidt muligt for de enkelte dele af projektet i forhold til tilsagnet. 
Afvigelser der identificeres ved projektvalidering registreres i en kontrolrapport. De beskrives og opdeles i ukritiske, kritiske og støttereducerende afvigelser og omregnes i et vurderingsskema, hvor den enkelte afvigelse tildeles point efter fastsatte kriterier.  Efterfølgende summeres på projektniveau. Der er indarbejdet en bagatelgrænse i vurderingsskemaet.   
Vurderingsskemaet indgår i den samlede kontrolrapport, der ikke er offentlig tilgængelig, men udleveres til tredjeparts validatorer og verifikatorer. Kontrolrapporten er grundlaget for sagsbehandling og endelig projektvalideringsrapport.
Afvigelser og konsekvenser beskrives nærmere i "Validering, verifikation og afvigelser i projekter" der findes på www.klimaskovfonden.dk
Afvigelser ved verifikation 1 foretaget af Klimaskovfonden (trin 4) 
 • Klimaskovfonden har ikke foranlediget nødvendige tinglysninger på ejendommen. 
 • Misligholdelse af driftsforpligtelse jf. tilsagnsbrevet med støttereduktion til følge (eks manglende renhold af bevoksninger). 
Afvigelser ved uafhængig verifikation 1 (trin 5) 
 • Godkendte anmærkninger fra Klimaskovfonden ikke udbedret. 
 • Uafhængig verifikator finder misligholdelser af driftsforpligtelse, ud over eventuelle misligholdelser fundet af Klimaskovfonden, som burde have givet anledning til støttereduktion. 
Afvigelser ved løbende CO2-verifikation (trin 6) 
 • Forskellene mellem budgetteret CO2-effekt og verificeret CO2-effekt i den løbende verifikation giver anledninger til overførsel fra buffer, men anses ikke for at være en afgivelse. 
Go to content