Bidrag til den danske klimaindsats

Skove opfanger og lagrer CO2 og er et af naturens egne effektive virkemidler til at fjerne drivhusgasser fra atmosfæren. I Danmark har vi sat ambitiøse mål om at reducere CO2-udledningen i Paris-aftalen, der skal begrænse klodens temperaturstigninger. Det kræver en konkret handling og en fælles indsats - og her er skovrejsning en af de oplagte handlemuligheder.
Ved skovrejsning kan vi, ud over CO2-reduktion, også glæde os over en række positive synergieffekter som for eksempel beskyttelse af drikkevand og vandmiljø, hensyn til biodiversitet og nye rekreative muligheder, som også er vigtige kriterier i fondens projekter. 
Derfor har Klimaskovfonden udviklet en standard for bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsningsprojekter på dansk jord.  
Standarden giver private og offentlige virksomheder, myndigheder, organisationer og privatpersoner en ny mulighed for konkret klimahandling.
Alle kan fremover være med til at rejse mere skov i Danmark ved at give bidrag til den danske klimaindsats. Standarden er bidragyderes garanti for, at projekternesforventede klimaeffekt indfinder sig over tid - og sker i kraft af deres konkrete klimahandling.  
Standarden beskriver således principperne for bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning ud fra Klimaskovfondens rammer og retningslinjer. Den følger samme praksis som internationalt anerkendte standarder for, hvordan CO2-enheder på det frivillige carbonmarked kan opgøres, udstedes og rapporteres og forholder sig til en række faktorer, der skal sikre gennemsigtighed og troværdighed. 
Selvom et bidrag til den danske klimaindsats er en vigtig klimahandling, kan det ikke stå alene. Klimaskovfonden opfordrer alle til at prioritere betydningsfulde reduktioner af deres CO2e-udledning i egne drift- og værdikæder, udover bidrag til eller samarbejde med Klimaskovfonden. 
skovtur i det grønne IMG_0046 lille.jpg

Bidrag - et nyt produkt på det frivillige carbonmarked

Det produkt Klimaskovfonden har udviklet kaldes ”Bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning” – herfra bidragsproduktet. 
Bidrag er en relativt ny produktkategori indenfor handel med CO2-enheder. På det regulerede marked blev det introduceret på COP27 i artikel 6.4 under navnet ”mitigation contribution” ligesom det på det frivillige marked er introduceret af GHG-protokollen i GHG Land Sector and Removal Guidance – september draft fra 2022 som ”contribution credits/targets”. Det forventes , at Science Based Targets initiative (SBTi) vil afstemme deres retningslinjer for kategorien Beyond Value Chain Mitigation med GHG-protokollens guidelines. 
Det kendetegner Klimaskovfondens bidragsprodukt, at CO2-effekten “bliver på arealet”, hvor effekten fysisk forefindes og ikke kan flyttes udenfor denne afgrænsning. CO2-effekten fra bidrag kan dermed ikke benyttes af bidragydere til at modregne udledninger fra deres virksomheder eller organisationer (kompensation), der udarbejder klimaregnskaber udenfor projektarealets geografiske afgrænsning.   
Dette betyder, at den løbende og årlige effekt fra skovrejsningsprojekter under Klimaskovfonden kan tælle med i Danmarks Nationale Klimaregnskab (NIR – National Inventory Reporting) ligesom det vil bidrage til Danmarks nationale klimamål. Det er både målsætningerne om, at CO2-niveauet skal reduceres med 70% i 2030 i forhold til niveauet i 1990, og mål om et klimaneutralt samfund i 2050 samt EU-reguleret Nationally Determined Contribution (NDC) under Paris-aftalen. 
Mulighederne for CO2-rapportering og markedføring af bidraget er indgående beskrevet i standardens afsnit "CO2-rapportering for lodsejere og indirekte aktører" og "Bidragyderes muligheder for rapportering og markedsføring".
Go to content