Dobbelttælling og parallelle rapporteringer

Frivillige og regulererede klimaregnskaber og klimamål for forskellige aktører såsom stat, regioner, kommune, lodsejere, virksomheder og værdikædeaktører har forskellige og overlappende afgrænsninger. Derfor kan et projekts CO2-effekter potentielt indgå i flere regnskaber og potentielt bidrage til at opnå flere mål. Dette kan give anledning til både dobbelttælling (accepteres ikke) og parallelle rapporteringer (accepteres).
Beskrivelsen af klimarapporteringers niveauer og eksemplet nedenfor illustrerer sammenhænge mellem klimarapporteringer, og forklarer, hvorfor CO2-effekter kan være genstand for såkaldte parallelle rapporteringer.   
Klimaskovfonden tager afsæt i følgende niveauer indenfor klimarapporteringer: 
Niveau 1: Statsligt niveau, der er geografisk og reguleret under Paris-aftalen.  
Niveau 2: Kommunalt niveau, der er geografisk og frivilligt med afsæt i opgørelser og mål under DK2020-indsatsen.  
Niveau 3: Lodsejere og virksomheder der frivilligt opstiller klimaregnskaber og mål for deres aktiviteter og værdikæder (scopetilgang). For private virksomheder vil opgørelser typisk være efter GHG-protokollens retningslinjer, og målsætninger vil ofte tage afsæt i SBTi. 

Definition af dobbelttælling

Dobbelttælling finder sted, hvis den samme CO2-effekt samtidig rapporteres og indgår i målopfyldelse i flere opgørelser: 
  • Geografiske opgørelser uden geografisk sammenfald (som hvis samme CO2-effekt indgår i flere kommuner eller flere landes rapportering og målopfyldelse samtidig). 
  • Aktivitetsbaserede opgørelser uden værdikæde sammenfald (som hvis samme CO2-effekt bidrager til opnåelsen af mål i to forskellige virksomheder, som ikke har nogen sammenhæng med hinanden) 
Dobbelttælling accepteres ikke. 

Definition af parallelle rapporteringer

Parallelle rapporteringer er almindeligt forekommende indenfor klimarapporteringer, når en CO2-enhed indgår i rapportering både hos stat, kommune og lodsejer - det vil sige i klimaregnskaber hos aktører med geografisk sammenfald på tværs af de tre niveauer. Derudover forekommer det også når flere rapporterende virksomheder er en del af den samme værdikæde. 
Parallelle rapporteringer accepteres. 

Eksempel

Hvis en landmand udskifter belysning i sin stald til LED, falder elforbruget. Hvis landmanden fx er leverandør til et mejeri og udarbejder klimaopgørelse gennem, reduceres landmandens scope 2-udledning. Mejeriet opnår, som værdikædeaktør, gevinst i deres scope 3-opgørelser og bidrag til deres mål i forhold til SBTi jf. GHG-protokollen. Kommunen, som landmanden bor i, kan registrere CO2-effekten i deres DK2020-regnskab, der har geografisk afsæt, og tiltaget indgår ligeledes i NIR til statens opnåelse af Klimalovens mål og NDC.
blade.jpg

Håndtering af dobbelttælling og parallelle rapporteringer

Det er afgørende i denne standard, at der er tale om et bidrag til den danske klimaindsats. For aktører med en relation til det fysiske projektareal er der ikke begrænsning på mulighederne for at indregne projektets løbende CO2- effekt. Bidragsydere har ikke mulighed for at modregne CO2-effekten.  
Standarden Bidrag til den danske klimaindats gennem skovrejsning accepterer fuldt ud parallelle rapporteringer og målopfyldelse for aktører, der kan benytte den løbende årlige CO2-effekt på arealet efter gældende afgrænsning og efter gældende opgørelsesmetode.        
CO2-enheder må ikke være genstand for dobbelttælling. Hvis det sker, vil det enten betyde, at der fra 1 ton CO2 vil fremgå en effekt på 2 ton eller, at CO2-effekten optræder i en anden værdikæde end sin egen (har flyttet sig væk fra projektarealet) hvilket ikke er muligt for bidragsproduktet. 
 Ovenstående definitioner er grundlaget for Klimaskovfondens retningslinjer for henholdsvis CO2-rapportering og retningslinjer for markedsføring.  
Go to content