Permanens

Det er afgørende, at fondens skovrejsningsprojekter opnår en langvarig CO2-effekt. Derfor skal alle projekter opnå fredskovspligt under Skovloven administreret af Miljøstyrelsen. Herudover pålægges alle projektarealer en servitut for at sikre permanens, som blandt andet betyder at:  
  • Klimaskovfonden kan tilbagekalde støtte helt eller delvist, hvis ejer tilsidesætter sine forpligtelser under Skovloven. 
  • areal angivet som selvgroet/assisteret selvgroet/naturlig succession/urørt skov, skal være stedfast, og tinglyses som urørt skov.  
  • der skal udarbejdes en tilplantnings-, drift- og plejeplan for projektområdet som tinglyses på ejendommen og udgør rammerne for den fremtidig skovdrift. 
Derudover sikres permanens ved, at skovrejsningsprojekterne etableres efter Klimaskovfondens rammer og retningslinjer for skovrejsning. På den måde sikres, at skoven etableres med lokalt tilpassede arter og som blandingsskov, baseret på godkendte kulturmodeller. Disse forhold kontrolleres under projektvalideringen. 
Klimaskovfondens rammer og retningslinjer for skovrejsning er udviklet med henblik på, at de etablerede skove på sigt vil kunne certificeres under PEFC og/eller FSC.  
Cirkel_Reduktion af CO2.svg
Go to content