Arealer berettiget til skovrejsning

Alle arealer, hvor der efter gældende regler kan godkendes skovrejsning, er berettiget til at ansøge om støtte fra Klimaskovfonden til at udstede CO2-enheder under bidragsproduktet. Dog er der visse undtagelser, som er: 
  • Arealer under statsligt ejerskab  
  • Arealer med jordbund klassificeret som kulstofrig lavbundsjord med mere end 6 % kulstofindhold, da der ikke på nuværende tidspunkt foreligger en kulstofberegningsmodel for skovrejsning på kulstofrige jorde. Denne klassificering fremgår pt. på kortlaget ”Jordbundstyper - Tekstur 2014” på MiljøGIS, Miljøministeriet (eller nyeste version af samme kort).  
  • Arealer hvor selve skovrejsningsarealet udgør under 5 hektar. 
  • Klimaskovfonden kan i specifikke ansøgningsrunder vælge at afvige fra arealkravene. Kriterier i ansøgningsrunder, vil altid fremgå på www.klimaskovfonden.dk  
Lodsejeren har pligt til at sikre, at den kommende tilplantning ikke er i strid med planlægnings-, frednings-, vandløbsmæssige eller andre interesser for eksempel i kommuneplaner eller statslige udpegninger, medmindre, der er givet dispensation for disse. Det er en kommunal opgave at vurdere, hvorvidt skovrejsningsprojekterne skal i offentlig høring.  
Derudover har Klimaskovfonden til hensigt at prioritere skovrejsning på vandindvindingsområder, hvilket beskrives i afsnittet Lækage
Go to content