God forvaltningsskik

Lovmæssige rammer, revision og tilsyn

  • Klimaskovfonden er nedsat ved lov nr. 2186 af 29/12/2020. Fonden er etableret som en uafhængig forvaltningsenhed indenfor den statslige forvaltning med en selvstændig bestyrelse udpeget af miljøministeren (et medlem udpeget af klima-, energi- og forsyningsministeren. Lov om Den Danske Klimaskovfond har været i offentlig høring.
  • Miljøministeren har jf. loven nedsat et bredt sammensat Rådgivende Udvalg, som rådgiver om fondens aktiviteter og dermed f.eks. inddrages i fondens udvikling af standarderne.
  • Klimaskovfonden er forpligtet ved lov til at sikre god forvaltning og inddrage offentligheden. Denne forpligtelse og fondens udmøntning af den er beskrevet flere steder, bl.a. i fondens forretningsorden samt i beskrivelse af governance og forvaltningsprincipper, der findes på hjemmesiden www.klimaskovfonden.dk .
  • Klimaskovfonden er underlagt offentlighedsloven, herunder offentlighedens mulighed for at søge om aktindsigt i Klimaskovfondens virke og beslutninger.
  • Miljøministeren fører tilsyn med og sikrer, at fonden i sit virke og aktiviteter overholder Lov om den Danske Klimaskovfond.
  • Klimaskovfonden er derudover underlagt revision af Rigsrevisionen – en revision, der blandt andet omfatter Klimaskovfondens forvaltning af statens midler og statens love. Tilsynet er uden forudgående afgrænsning og det er Rigsrevisionen der definerer tilsynets aktuelle fokus.
  • Klimaskovfondens projekter gennemføres under forudsætning af overholdelse af alle love og gennemførelse af nødvendige myndighedstilladelser, herunder tilknyttede høringer af offentligheden. Århus konventionen indgår som en del af den juridiske ramme for projekterne.
  • Klimaskovfondens administration registreres i et journaliseringssystem for at sikre transparens og dokumentation for Klimaskovfondens arbejde.
 

Klagemulighed

Klimaskovfondens bestyrelse træffer afgørelse om tildeling af støtte til projekter.
Det er muligt at klage over saglige forhold i Klimaskovfondens projektspecifikke afgørelser i relation til ansøgning, validering og verifikation. Klager skal fremsendes på e-mail til:
                     
kontakt@klimaskovfonden.dk
Af e-mail skal fremgå en beskrivelse af klagens karakter og formål samt en tydelig henvisning til den afgørelse klagen angår. Klagen behandles af Klimaskovfondens sekretariat inden for tre måneder efter principperne om ”nye øjne”, hvilket indebærer, at en ny sagsbehandler gennemgår sagen end den, der har afgjort sagen. Klagen forelægges fondens forperson, hvis der er tale om principielle forhold i fondens aktiviteter.
Go to content