CO2-rapportering for lodsejere og indirekte aktører

Klimaskovfonden har rettighederne til at formidle og definere anvendelsen af CO2-enheder. Både lodsejere og indirekte aktører kan indregne CO2-effekten af projekter.   
Med lodsejere menes juridiske ejere af arealet, hvorpå der rejses skov. Dette kan for eksempel være private lodsejere, kommunale lodsejere eller kirker.
Med indirekte aktører menes aktører, der hverken ejer eller kontrollerer jorden, hvorpå der rejses skov, men som alligevel kan opnå CO2-mæssige rapporteringsgevinster fra projektet.
Retningslinjer for bidragsydere beskrives senere, men i tilfælde af, at bidragsyder er indirekte aktør, kan denne indregne CO2-effekten efter de skitserede regler (f.eks. scope 3 jf. GHG protokollen, se eksempel med udskiftning af LED-pærer). Bidragsyder får ikke med et bidrag rettigheder til at indregne CO2-effekter fra støttede projekter i deres CO2-rapportering. Således kan CO2-enheder ikke benyttes til for eksempel klimakompensation (off setting i klimaregnskabet).

Eksempel

Hvis en privat lodsejer gennemfører et skovrejsningsprojekt, som kommunen kan indregne i sin geografiske opgørelse (DK2020), så er kommunen en indirekte aktør. En indirekte aktør kan også være en aftager af en privat lodsejers produktion, hvis aftageren indregner en effekt i værdikæden (scope 3).
Alle projekter under Klimaskovfondens standard Bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning må indgå i CO2-rapporteringer og opfyldelse af mål på følgende måde:
NIVEAU 1: Staten – geografisk opgørelse
  • Den løbende årlige CO2-effekt (Ex-post) kan indregnes i Danmark NIR og opnåelse af NDC og Klimaloven (efter principperne udarbejdet af UNFCCC).
NIVEAU 2: Kommunen – geografisk opgørelse
  • Den løbende årlige CO2-effekt (Ex-post) kan indregnes i værtskommunens frivillige klimaregnskab og klimamål med geografisk afsæt (opgjort efter principper i GHG-GPC og DK2020 mål).
NIVEAU 3: Lodsejeren – aktivitetsbaseret opgørelse
  • Lodsejere kan ikke videresælge CO2-effekten, eller videreformidle effekten til tredjepart.
  • Den løbende årlige CO2-effekt (Ex-post) kan indgå i lodsejers egne frivillige CO2-opgørelser og mål som virksomhed.
    • For private lodsejere vil dette for eksempel være rapporteringer som Klimatjek, Klimavejen, ESGreen Tool, GHG-protokollen og lignende.
    • For kommunale lodsejere vil dette eksempelvis være i rapporteringer i regi af DN-Klimakommune.
  • Den løbende årlige CO2-effekt må indgå i rapporteringer i lodsejers værdikæde (jf. eksempelvis GHG-protokollen gældende regler for scope 1, 2 og 3)
  • Klimaskovfonden pålægger ikke lodsejer begrænsninger i forhold til at benytte den løbende CO2-effekt til at reducere kommende omkostninger eller kommende krav fra statslige reguleringer såsom en CO2-afgift.
Go to content