Værd at vide som ansøger

Hvilken type projekter kan få støtte?

Klimaskovfonden støtter projekter med skovrejsning og udtagning af lavbundsjorde, der har en klimaeffekt. For ansøgningsrunden efterår 2022 findes følgende ansøgningsspor:
 1. Vandindvindingsjorder (pulje 10,0 mio. kr.): støtte til skovrejsning, hvor driftsformålet udover klima er beskyttelse af grundvands- og drikkevandsressourcer. Støtte fra Klimaskovfonden kan kombineres med støtte fra nogle vandselskaber. Krav til projektarealet er min. 5 ha.
 2. Kirkernes jorder (pulje 7,5 mio. kr.): støtte til projekter med skovrejsning på jorder der ejes af kirker. Krav til projektarealet er min. 2 ha.
 3. Kommunale jorder (pulje 7,5 mio. kr.): støtte til projekter med skovrejsning, på kommunale jorder. Krav til projektarealet er min. 2 ha.
 4. Demonstrationsprojekter for små lavbundsprojekter på private jorder (pulje 3,5 mio. kr.) på op til 10 ha (> 12 % kulstofindhold), hvor der afprøves en metode til en forenklet udtagningsproces, herunder ny metode for klimaberegning og projektforberedelse på små lavbundsprojekter. Større projekter kan søges, men har andenprioritet.
Hvis man som kirke eller kommune har arealer, der ligger i vandindvindingsområder, skal man søge under spor 1. De angivne størrelseskrav kan i særlige tilfælde afviges.
Hvis man som kirke eller kommune ansøger om et større lavbundsprojekt over 10 hektar, skal man søge under spor 4. Større projekter skal ske på almindelige vilkår, som det kendes fra andre lavbundsordninger, dvs. med fuld forundersøgelse mv. Se mere om det under krav til lavbundsprojekter.
På fondens hjemmeside oplyses forud for hver ansøgningsrunde, hvor mange midler fordelt til eventuelle ansøgningsspor, der er afsat. Hvis der er overansøgning i et spor, kan der overføres ledige midler fra et andet ansøgningsspor. Beslutning herom, herunder også eventuelle ekstra midler, tages af fondens bestyrelse.
Du kan se ansøgningsfrister på fondens hjemmeside.

Hvem kan søge støtte?

Følgende kan søge støtte til et projekt under fonden:
 • Private lodsejere
 • Private selskaber/virksomheder
 • Kommuner
 • Kirker, menighedsråd og præsteembeder
 • Regioner
 • Fonde
Klimaskovfonden kan ikke yde støtte til staten eller institutioner under staten. Det er kun juridiske personer, der ejer et areal, der kan søge om støtte, men der er mulighed for, at en konsulent søger på vegne af en ansøger . Dette skal være skriftligt aftalt mellem lodsejer og konsulent.
Du kan se på Miljøstyrelsens kortværktøj, MiljøGIS, om dine arealer ligger inden for den type område, som Klimaskovfonden støtter i denne ansøgningsrunde. Du skal klikke de relevante lag på kortet og zoome ind. 
Se om dine arealer er skovrejsningsområder (klik her for at åbne MiljøGIS, klik herefter på støttelag, skovrejsningsområder)) 
Se om dine arealer er lavbundsjorde (klik her for at åbne MiljøGIS lavbundsområder, klik herefter 'jordbund', tekstur 2014) 
Se om dine arealer er indvindingsoplande (klik her for at åbne MiljøGIS, klik herefter hydrologi, indvindingsoplande) 

Hvad giver Klimaskovfonden støtte til?

Fondens støtte kan omfatte:
 • Planlægning af projekter (forundersøgelser og projektering af projektet)
 • Anlæg og plantning af skovbevoksninger og skovbryn (inkl. skiltning, hegning og renholdelse i de første 3 år), samt anlæg af lavbundsprojekter
 • Indkomstkompensation for lavbundsarealer.
Alle projekter skal give synergieffekter i et vist omfang. Se afsnit om synergieffekter.
Projekter under fonden skal altid overholde Klimaskovfondens krav og standarder, som beskrives i denne vejledning og de tilhørende bilag.