Areal og indtegning i GIS

Når du ansøger om støtte til et areal, tager det udgangspunkt i et projektareal. Projektarealet er hele det areal, der bliver omfattet af støtte fra fonden og hvor krav knyttet til projektet gælder. Det er derfor vigtigt, at du indtegner sit projektareal meget præcist i sin ansøgning. Projektarealet indtegnes via MiljøGIS eller et tilsvarende værktøj.
For kulstofrige lavbundsjorde til demonstrationsprojekter er det vejledende arealkrav under 10 hektar. For skovrejsning skal projektarealet kunne overholde følgende minimumskrav:
 • Kommuner og kirker: minimum 2 hektar
 • Private lodsejere på indvindingsjord: minimum 5 hektar
I særlige tilfælde kan arealgrænsen fraviges.

Særlige forhold i ansøgningsrunden, efterår 2022

For ansøgningsrunden efteråret 2022, indtegnes projektpolygonen separat i MiljøGIS eller lignende. Herfra beregnes arealet og diverse tjek for arealplanlægning udføres manuelt af ansøger. Se vejledning i bilag 3.

Støttetilkendegivelse fra vandselskaber

Klimaskovfonden har indgået et samarbejde med DANVA og Danske Vandselskaber for at beskytte vigtige drikkevandsressourcer. For skovrejsningsprojekter i indvindingsoplande har du derfor potentielt mulighed for at kombinere støtte fra Klimaskovfonden med erstatning for tabt dyrkningsværdi fra det lokale vandværk. Det er vandværket som afgør, om de også vil støtte projektet. Du har derfor mulighed for, som en del af den endelige ansøgning, medsende en underskrevet støttetilkendegivelse fra det lokale vandværk til dit projekt, når du søger i spor 1. Det er også muligt at ansøge om støtte fra klimaskovfonden i andre drikkevandsområder, f.eks. særlige drikkevandsområder, men her kan man ikke modtage ekstra støtte fra vandværkerne.
Mens klimaskovfonden dækker støtte til planlægning og anlæg af skoven, vil vandselskabet helt eller delvist kunne erstatte tabt dyrkningsværdi ved at pålægge servitutter om forbud mod anvendelse af pesticider, spildevandsslam samt gødningsforbud/restriktioner.
Du opnår støttetilkendegivelsen ved konkret henvendelse hos dit lokale vandværk, hvis vandselskabet bakker op om samarbejdet mellem Klimaskovfonden, DANVA og Danske Vandværker. Det er det enkelte vandselskab som afgør, om man ønsker at give en støttetilkendegivelse og give erstatning for tabt dyrkningsværdi.
Se områder, hvor der kan være mulighed for ekstra støtte fra vandselskaber her. Vælg Hydrologi – Indvindingsoplande, alle i panelet til venstre.

Beregning af projektets forventede CO2-effekt – første estimat 

Et centralt element i ansøgningen er fastlæggelse af den forventede klimaeffekt af det påtænkte projekt Dette sker skønsvist ifm. den indledende ansøgning, hvor du skal anvende et beregningsværktøj, som fonden har udviklet. Dette findes i bilag 5.
På baggrund af faktuelle input om projektet, kan den gennemsnitlige langsigtede lagring for projektet fastlægges. Det beregnede resultat skal indføjes i den elektroniske ansøgning. På baggrund af projektets forventede CO2-effekt og den opgivne auktionspris beregnes en omkostningseffektivitet (kr./tons CO2æ), hvilket udgør den pris, du som ansøger konkurrerer med de øvrige ansøgere om. Se under akutionspris.
Når projektet er nærmere fastlagt i detaljer i den endelige ansøgning (fase 2), konsolideres beregningen af CO2-effekten.
Der anvendes to forskellige metoder til CO2-beregningen, en metode til skovprojekter, en anden for udtagning af lavbundsjorder.
Beregning af forventede CO2-optag for skovrejsning
I det elektroniske ansøgningsskema skal der inkluderes et tal fra beregningsværktøjet (Bilag 5). Dette er den forventede varige CO2-binding i alt (t CO2-æk). Tallet findes under fanen ”Resultat -sammendrag” felt F22.
Dette tal benyttes til at beregne omkostningseffektiviteten. Se også Auktionspris.
Grundlaget for denne beregning er en vurdering af:
 • Samlet areal for projektet
 • Projekt og arealanvendelse
 • Bevoksningsprocent (op til 100 % )
 • Om CO2 binding i jorden medregnes (ja/nej - er arealet fx eksisterende vedvarende græs, skal det ikke medregnes, dvs. svar: nej)
 • Valg af kulturmodeller
Beregning af forventede CO2-optag for lavbundsprojekter
For lavbundsprojekter anvendes en på forhånd estimeret fast klimaeffekt på 15 t CO2/ha kulstofrig lavbundsjord (> 6 % kulstof). Den endelige klimaeffekt vurderes i den videre udvikling af projektet baseret på aktuelle metoder fra AU.
OBS: Ansøger bør være opmærksom på, at hvis klimaeffekten ved projektet ændres efter indsendt ansøgning ifm. den endelige beregning af klimaeffekten, vil støttebeløbet blive reduceret forholdsmæssigt. Hvis klimaeffekten stiger, vil beløbet kunne øges med op til 10 %, som beskrevet i afsnittet ”Hvad får man i støtte -aktionspris”
BILAG
Bilag 5:  Beregningsmodel for CO2 optag ved skovrejsning

Synergieffekter

Alle projekter skal, for at sikre synergieffekter i rimeligt omfang, kunne opnå et minimum antal point (8) for synergieffekter (dvs. andre effekter end klima). Scoring af disse sker i et skema i ansøgningen. Der er på forhånd defineret nogle faste typer af synergier, som kan udløse point i vurderingen af ansøgningen. Ansøger har mulighed for at tilføje anden type synergieffekt, hvis denne ikke findes i skemaet. Hvis man gør det, skal der gives en kort beskrivelse af, hvilken synergieffekt, der er tale om, og hvorfor den er relevant at arbejde med.
Tabel 1. Scoringssystem for synergieffekter.
Synergieffekter
Skala (point)
Max mulige point
Centrale synergieffekter:
 
 
Biodiversitet (5 point hvis arealet ligger i tilknytning til fredning, §3, HNV > 5 eller N2000. Ved mindre tilknytning 3 point)
5/3/0
5
Grundvand/drikkevandsbeskyttelse * (5 point for særlige indsatsområder*, 3 point for indvindingsoplande, 1 point for særlige drikkevandsinteresser)
5/3/1
5
Rekreative formål (5 point hvis der er adgangsvej til arealet og under 300 meter fra by)
5/0
5
Øvrige synergieffekter:
 
 
Vandmiljø (beliggende i områder fra kvælstofreduktion for skovrejsning)
2/0
2
Klimatilpasning (inkluderet i projektarealet)
1/0
1
Kulturarv (struktur/udsigt/indsigt/sigtelinier, fund, fortidsminder)
1/0
1
Andre hensyn fx sociale hensyn, lokale produkter, samspil med strategisk by- og landskabsudvikling
1/0
1
20
* Vær opmærksom på, at scoringen ift. drikkevandsinteresser er blevet justeret ift. det eksisterende ansøgningsmodul, som afspejles i ovenstående skema. Det betyder, at du skal vælge point efter denne graduering:
 • 5 point ved beliggenhed i indvindingsoplande – her er der potentielt mulighed for ekstra støtte fra vandselskaber
 • 3 point ved beliggenhed i områder med særlige drikkevandsinteresser
 • 1 point ved beliggenhed i områder med drikkevandsinteresser
 • Klimaskovfonden vil gennemgå alle ansøgninger for at sikre korrekt pointgivning ift. drikkevandsinteresser.
Hvis du mener, dit projekt har andre positive synergieffekter end nævnt i tabellen, kan dette angives under ”andre hensyn, foreksempel ”Understøtter spor i landskabet”. De nævnte udpegninger findes i øvrigt som en del af MiljøGIS. Se også under Areal og indtegning i GIS
Særlige forhold, som ikke indgår i MiljøGIS:
 • Nye naturelementer: Hvis du selv ifm. projektet etablerer ny natur på projektområdet, f.eks. etablering af vandhul/sø.
 • Rekreative formål – adgangsvej: Hvis der er lovlig adgang til projektarealet f.eks. via rekreativ sti, markvej eller spor i landskabet.
 • Klimatilpasning: Hvis projektet indgår i et konkret vedtaget klimatilpasningsprojekt.
Ovenstående forhold scores af ansøger selv, men kontrolleres med stikprøver af Klimaskovfonden.
Hvis flere projekter har samme omkostningseffektivitet vil projektets synergiscore være afgørende for tildeling af støtte .

Tro og love-erklæringer

I dette afsnit i ansøgningen erklærer du dig enig med forskellige vilkår for støtte  under klimaskovfonden. Du skal kunne godkende alle vilkår for at kunne ansøge. Et af vilkårene er, at du er forpligtet til at gennemføre anlæg af projektet to år regnet fra tidspunkt for det foreløbige tilsagn. Der er ikke yderligere frister for projektet, men du bør gå i gang med den endelige ansøgning hurtigst muligt efter man har modtaget forhåndstilsagn fra fonden.
projektmodel foreløbigt tilsagn.png

Foreløbig vurdering - tilsagn

Når din ansøgning er afsendt og modtaget i Klimaskovfonden modtager du en kvittering. Derefter tjekker fonden oplysningerne. Hvis der mangler oplysninger eller der er uklare forhold, vil du modtage en mail med besked om, hvilke oplysninger, vi har brug for fra dig. Du svarer gennem et link i denne mail. Mails sendes både til lodsejer og eventuel konsulent.
Når alle forhold er i orden, vil du modtage et foreløbigt tilsagn fra Klimaskovfonden. Du kan nu gå i gang med den detaljerede ansøgning og projektbeskrivelse. Indhentning af myndighedsgodkendelser vil gå i gang ved Klimaskovfonden, hvis du anmoder om dette. Se også Fase 2 Ansøgning.
Hvis fonden vurderer at projektet ikke kan opfylde fondens kriterier, vil du modtage et afslag på din ansøgning. Ansøgningen udgår af prioriteringen i ansøgningsrunden. Hvis du senere vil genansøge projektet eventuelt med ændringer, skal det ske i en ny ansøgningsrunde, når en sådan er åben.