Krav til lavbundsprojekter

Aktuelt kan der søges om støtte til demonstrationsprojekter på små lavbundsarealer, hvor der i dag drænes og hvor de primære jorder har et kulstofindhold på over 12 %.
For udtagning af lavbundsjorder gælder følgende hovedkrav:
  • Arealer skal efter etablering henlægges i naturtilstand, dog med mulighed for ekstensiv landbrugsdrift i form af f.eks. græsning og slet.
  • Ingen sprøjtning og gødskning efter anlæg
  • Ingen dræning efter anlæg
  • Tilskudsfodring tilladt i mindre mængder i vinterhalvåret ved helårsgræsning, dog kun i kanten af arealet.
  • Bekæmpelse af invasive arter jf. national eller EU-liste er tilladt.
I ansøgningsrunden i efteråret 2022 gennemføres et begrænset antal demonstrationsprojekter på op til 10 hektar (ansøgningsspor 4). Hensigten er at finde en metode til udtagning af små lavbundsprojekter, som det vil være muligt at opskalere i senere ansøgningsrunder.
Processen omfatter tilbud om auktionspris fra lodsejer for projektet, beregning af den forventede klimaeffekt (denne sættes indtil videre til 15 t CO2/hektar over 30 år), gennemførelse af en simpel forundersøgelse, projektering, myndighedsbehandling, anlæg af projektet samt validering af projektet. Der ønskes desuden inddraget en ny forenklet metode til beregning af klimaeffekten ud fra et videnskabeligt grundlag.
Man søger på almindelig vis via den elektroniske ansøgning, men der vil være tale om et ”håndholdt” forløb for de projekter, der udvælges som demonstrationsprojekter. Klimaskovfonden vil derfor kontakte de ansøgere, der kan imødekommes mhp. tilrettelæggelse af et nærmere forsøgsforløb. Ansøgere vil på den baggrund kunne beslutte sig for at gå videre med projektet på baggrund af de vilkår og muligheder, som vil fremgå af tilsagnsbrevet. Hvis man ikke ønsker at indgå i det videre forløb, annulleres tilsagnet, og det vil blive tilbudt andre ansøgere.
Der er mulighed for at støtte et mindre antal private demonstrationsprojekter, hvor kommuner og kirker også kan søge støtte til større lavbundsprojekter over 10 hektar. Disse vil have sekundær prioritering. Ved store projekter skal ansøger overholde de almindelige krav til et lavbundprojekt, dvs. med fuld forundersøgelse, detailprojektering mv. En forundersøgelse kan være dyr, hvorfor det bedst lader sig gøre ved større projektarealer.