projektmodel standardansaægning.png

Fase 1: Forprojekt

I denne fase afgiver ansøger eller dennes konsulent grundoplysninger om ejer og projektet. Desuden skal der angives en foreløbig klimaeffekt for projektet. Dette sker efter en beregningsmodel, der er udviklet af Klimaskovfonden. Det vil sige at du på basis af få oplysninger om projektet kan estimere klimaeffekten for projektet. Desuden skal du angive auktionsprisen for projektet.
Hensigten med denne fase er at kunne få en hurtig afgørelse på, om projektet ligger inden for de krav, som Klimaskovfonden arbejder med. Du kan herefter gå videre med nærmere planlægning af dit projekt. Dvs. at fonden på baggrund af de afgivne oplysninger om projekter sender et foreløbigt tilsagn til ansøger eller et afslag.
Du søger via Klimaskovfondens hjemmeside – klik her

Ansøgningsspor og underkategori

Du skal angive hvilket ansøgningsspor, du søger under – det har betydning for, hvilke krav der stilles til projektet, og hvilke puljer der er afsat til forskellige projekter. På fondens hjemmeside kan du se, hvilke ansøgningsspor der findes. Det vil også fremgå af selve ansøgningsskemaet.

Navn og kommune

Hvis du søger som kommune, region, kirke eller virksomhed, skal du her angive kontaktperson for projektet. Hvis du søger som kirke, region eller virksomhed kan du her med fordel angive både kontaktperson og kirke/region/virksomhed for eksempel:
Jens Hansen, Sognerup Kirke
Kommunen skal altid oplyses i separat felt.

Brug af konsulent

Det er et krav ifm. projekter, at der anvendes en faglig konsulent, dvs. en person eller virksomhed, som er fagligt uddannet og kvalificeret inden for den projekttype der arbejdes med. Hvis man selv har en faglig uddannelse, der fagligt dækker projekttypen, er dette tilstrækkeligt. Det skal angives i ansøgningen og skal på forlangende fra fonden kunne dokumenteres ved eksamensbevis. Du skal ikke vedlægge eksamensbevis mv. i ansøgningen.
Du vælger selv din konsulent, som følger projektet hele vejen til anlæg af projektet. Kommuner kan også optræde som konsulenter ift. private lodsejere, hvis dette ønskes af lodsejere.

Test: overholder projektet Standard for bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning?

For at kunne modtage støtte fra fonden til et projekt skal projektet overholde standarden for bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning under fonden, (Bilag 1). Denne test er en integreret del af ansøgningen, som skal bestås for at kunne søge støtte til et projekt.
Derfor skal du i ansøgningen besvare en række spørgsmål. De uddybes i bilag 1 men omfatter følgende:
 • Berettigede arealer
 • Additionalitet: Klimaskovfondens kriterier for at projekterne kan demonstrere additionalitet omfatter fire trin:
  1. Legal test, projekterne må ikke være påkrævet af lov.
  2. Skovrejsningstilskud, Projekter må ikke modtage andet tilskud eller støtte til selve skovrejsningen fra andre tilskudsordninger (som LDP), andre offentlige eller private fonde og puljer eller virksomheder.
  3. Finanstest: skovrejsningsprojekter etableret efter Klimaskovfondens skovkriterier fra september 2022 består automatisk finanstesten baseret på ”Sammenligning af NPV for Klimaskovfondens skovrejsningsprojekter med NPV for fortsat landbrugsdrift” udarbejdet oktober 2022.
  4. Gængs praksis og andre kommercielle formål: Denne test er subjektiv og har til formål at vurdere, om projektets karakter allerede er gængs praksis uden bidrag fra CO2-enheder eller tjener andre kommercielle formål, der sandsynliggør projektgennemførsel uanset bidraget fra CO2-enheder. I dette tilfælde kan testen ikke bestås.
 • Sikring af permanens: da Klimaskovfonden projekter har til formål at sikre en langsigtet effekt, som omfatter tinglysning af fredskovspligt på skovrejsningsarealerne, samt en servitut på projektarealet, hvorfor ansøger i ansøgningsskemaet skal svare at være indforstået med dette.      
 • Lækage: Klimaskovfonden forholder sig til eventuelle lækageeffekter fra gennemførte projekter og ønsker gennem sin tilgang at søge at minimere lækageeffekter af klimaprojekterne.
Ovenstående test vil også skulle gennemgås for lavbundsprojekter.