Hvad kan man få i støtte - auktionspris?

Støtte under klimaskovfonden ydes efter auktionsprincippet. Dette indebærer, at du som ansøger selv skal angive en pris, du er villig til at gennemføre projektet for. Klimaskovfonden omregner arealprisen til kr./t CO2æ, altså hvor omkostningseffektive projekterne er i forhold til ansøgerens angivne aktionspris og den forventede kulstoflagring, og prioriterer projekterne efter dette forhold. De projekter med den bedste omkostningseffektivitet (det vil sige laveste pris i kr./t CO2æ) får tilsagn om støtte indtil den givne budgetramme er opbrugt. Dette fastlægger en afskæringsværdi (kr./t CO2æ) for ansøgningsrunden.
Auktionsprisen skal dække prisen for
  • anlæg af skoven inkl. salg af bidrag til den danske klimaindsats, eller
  • anlæg af et lavbundsprojekt inkl. salg af bidrag og inklusive kompensation for tabte indtægter.
Klimaskovfonden vil for hver projekttype angive et maksimalt beløb, du som ansøger kan modtage pr. hektar (arealpris i kr./ha) alt efter projekttype. Hvis du angiver en auktionspris, som er over dette beløb, vil ansøgningen ikke kunne imødekommes. Hvis du byder under maksimal-beløbet kommer projektet med i prioriteringen i ansøgningsrunden, hvis øvrige forhold er opfyldt.

Maksimale støttebeløb
for ansøgningsrunde 2, 2022:
Skovrejsning: 65.000 kr./ha
Lavbundsprojekter: 133.000 kr./ha

Metoden betyder, at de enkelte ansøgere i ansøgningsrunden kan modtage forskellige beløb som støtte til projekter, da det vil være deres individuelt angivne auktionspris, som udgør støtten.
Det er ikke en betingelse for at modtage støtte at ansøger fremlægger fakturaer med videre til Klimaskovfonden. Man bør dog som projektejer opbevare sådanne oplysninger. Udbetaling af støtten vil ske på basis af leveret projektindhold samt fremskridt og kontrol af dette. Se også projektmodellen og udbetaling af støtte.
Eksempel på fastsættelse af auktionspris
Fonden har fastsat en maksimal pris for skovrejsning på 65.000 kr./ha. Lodsejer Gårdslev tilbyder en auktionspris på 50.000 kr./ha. Hvis lodsejeren prioriteres i ansøgningsrunden, vil støtten udgøre 50.000 kr./ha. Hvis lodsejeren tilbød en auktionspris på 75.000 kr./ha, ville den ikke kunne imødekommes, da den overstiger den fastsatte maksimale pris. I dette tilfælde vil ansøgningen blive afvist. Hvis andre lodsejere har budt en auktionspris på under 50.000 kr./ha med samme klimaeffekt vil disse blive prioriteret før lodsejer Gårdslev.
Hvis klimaeffekten ved projektet ændres efter indsendt ansøgning ifm. den endelige klimaberegning af effekten, vil beløbet givet i støtte blive reguleret forholdsmæssigt i nedadgående retning. Hvis klimaeffekten stiger, vil beløbet kunne øges med op til 10 %.
Det vil sige at hvis lodsejer Gårdslev ifm. den endelige ansøgning justerer klimaeffekten fra fx 400 t/ha til 350 t/ha, vil beløbet givet i støtte blive justeret til 350/400 * 50.000 kr./ha = 43.750 kr./ha.
Var klimaeffekten derimod øget fra 400 t/ha til 430 t/ha (en stigning på 7,5%), vil beløbet blive justeret til 430/400 * 50.000 kr./ha = 53.750 kr./ha. Den maksimale mulige af stigning i beløbet er i dette tilfælde 55.000 kr./ha (svarende til 10 %).
Princip for auktionsbaseret tilsagn. Med grønt angivet ansøgers input.

Hvordan ansøger man om støtte?

Der ansøges om støtte til et projekt via link på fondens hjemmeside under ”Ansøg Klimaskovfonden”. Du kan kun ansøge elektronisk via dedikeret link på fondens hjemmeside. Du oprettes som bruger i systemet ifm. ansøgning og du kan gemme ansøgningen undervejs.
På fondens hjemmeside kan du finde oplysninger om, hvad der kan søges støtte til i aktuelle ansøgningsrunder. Der kan være variationer mellem ansøgningsrunder.

Hvordan udbetales støtte?

Støtten til projekter udbetales i to rater.
Rate 1: Raten udgør 80 % af beløbet. Udbetales, når projektet er anlagt dvs. at anlægget af skoven (tilplantning og hegning) er færdiggjort, eller vandstanden er hævet på lavbundsarealet og der er etableret eventuelle afværgeforanstaltninger. Udbetaling sker til Nem-konto, når ansøger indsender dokumentation for tilplantning/udtagning. Du vil modtage nærmere besked om, hvilke dokumentationer, der skal foreligge.
Rate 2: Udbetales, når der er sket en validering af projektet, dvs. det er tjekket, at projektet er gennemført i overensstemmelse med det, der er givet endeligt tilsagn til. Dette sker for skovrejsningsprojekter maksimalt 3 år efter anlæg, for lavbundsprojekter 1 år efter anlæg. Rate 2 udgør 20 % af beløbet givet i støtte.
Det betyder, at det ikke er muligt at modtage aconto/forudbetaling af støtten.
Udbetalingen sættes i gang af Klimaskovfonden og vil ske til ansøgers Nem-konto. Hvis der ifm. høring af panthavere er fastlagt betaling til panthaver, vil dette ske.

Kan jeg opretholde grundbetaling og andre EU-tilskud?

Hvis man i forvejen modtager grundbetaling til et landbrugsareal, som indgår i ansøgning om støtte under fonden, vil det være muligt at opretholde landbrugsstøtten, uanset at arealet tilplantes med skov eller udtages som lavbundsprojekt under fonden. Dette skyldes, at projekter under fonden er at betragte som en national ordning, der medvirker til at opfylde målsætning om drivhusgasreduktioner. Dermed kan man modtage landbrugsstøtte under CAP-planen gældende for Danmark.
Grundbetalingen skal søges separat, som hidtil, under landbrugsstyrelsens fællesskema, og reguleres i øvrigt ikke af fonden, men af reglerne om EU’s fælles landbrugsstøttesystem. Det er derfor ikke fondens ansvar at sikre opretholdelsen af grundbetalingen, det er alene lodsejerens ansvar.
Hvorvidt det er muligt at modtage yderligere EU-tilskud til arealet, f.eks. forskellige bio-ordninger, reguleres af Landbrugsstyrelsen.
Kontakt til Landbrugsstyrelsen: 3395 8000 / www.lbst.dk   

Hvilke skattemæssige forhold skal jeg være opmærksom på?

Støtte fra klimaskovfonden er skattepligtigt.
Den enkelte lodsejers personlige forhold vil have afgørende betydning for den skattemæssige behandling af støtten samt mulighederne for at fradrage eller afskrive udgifter, som er forbundet med det projekt, der berettiger til støtten.
Det anbefales derfor, at du som ansøger kontakter din egen skatterådgiver og afklarer de skattemæssige forhold og konsekvenser.

Hvad betyder et klimaprojekt på min jord på lang sigt?

Når du får støtte til et projekt fra Klimaskovfonden skal skoven eller naturområdet sikres varig naturtilstand, så klimaeffekten sikres i fremtiden.
Servitutter
Ved skovrejsningsprojektet tinglyses servitut om fredskovpligt på arealet, dvs. skovlovens regler skal overholdes på arealet. På baggrund af tilsagnet fra Klimaskovfonden tinglyses særlige servitutter knyttet til skovprojekter under Klimaskovfonden. Servitutterne tinglyses i forbindelse med endelig ansøgning om projektet og foretages af Klimaskovfonden.
Ved lavbundsprojekter tinglyses særlige servitutter om varig naturtilstand og særlige hensyn derudover.
Forhold til panthavere
Der skal ifm. projektforløbet ske en høring af panthavere. Det er lodsejers forpligtelse, at dette sker. Dokumentation for denne høring fremsendes til Klimaskovfonden sammen med projektbeskrivelse i den endelige ansøgning (fase 2). Høringen af panthavere vil fastlægge, hvilke parter, der kan udbetales støtte til i form af dokumentation for aftale mellem lodsejer og panthavere.
Servitutlisterne offentliggøres senere på hjemmesiden.

Skal der skiltes på min jord?

Det er et krav, at man som modtager af støtte oplyser offentligheden om projektet, der får støtte fra Klimaskovfonden. Der er to forskellige former for skiltning:
1. Skiltning ved brug af et fysisk skilt.
2. Skiltning på en kommunal, kirkelig eller erhvervsmæssig hjemmeside.
Begge steder skal Klimaskovfondens navn og logo fremgå. Logo og information om skiltning findes på www.klimaskovfonden.dk/logo