Krav til skovrejsning

Skovrejsningsprojekter kan have træproduktion for øje, men med et generelt hensyn til biodiversitet og natur samt hensyn til synergieffekter. En del af arealet skal afsættes til biodiversitetsarealer, herunder urørt skov og lysåbent areal. Skovarealet bliver tinglyst fredskovspligt og der tinglyses også særlige servitutter knyttet til klimaeffekter og andre hensyn.
Der kan også indgå lysåbne arealer uden for fredskovsarealet i begrænset omfang. I så fald tinglyses disse servitutter, der sikrer en varig naturtilstand, dog med mulighed for ekstensiv landbrugsdrift i form af f.eks. græsning og slet.
Fondens krav til skovrejsningen knytter sig primært til anlægsfasen for at sikre grundlaget for en bæredygtig, robust og varieret skov.
For skovrejsning gælder følgende hovedkrav:
  • Ingen sprøjtning og gødskning efter anlæg.
  • Etablering af klimarobuste skove med flere træarter
  • Løvtræsandel: mindst 75 % på god jord / 50 % på middel jord / 25 % på marginal jord.
  • Løvtræsandel på indvindingsopland: mindst 50% på mager jord (75% på anden jord).
  • Etablering af ydre skovbryn
  • Klimaskovfonden skal have adgang til arealer mhp. monitorering af klimaeffekter
Skovene rejses med afsæt i en række kulturmodeller, som Klimaskovfonden har udarbejdet. Den beregnede mængde salgbare CO2-enheder vil variere med træartsvalgene, de valgte kulturmodeller og hugstniveauet for disse. Ved brug af fondens kulturmodeller og CO2-beregningsmodel kan den præcise CO2-effekt fastlægges. Når du ansøger, skal du benytte vores beregningsmodel til at udregne den forventede mængde salgbare CO2-enheder.
COLOURBOX48326920.jpg