projektmodel skov og lavbund projekt etabler.png

Fase 3: Realisering af projektet

Tilplantning eller hævning af vandstand

Du har i princippet mulighed for at påbegynde realiseringen af projektet fra den dato, du har ansøgt om støtte hos fonden, men det sker på egen risiko, idet støtten først kan bekræftes, når der er tilsagn fra fonden i den endelige ansøgning (fase 2). Vi anbefaler, at du venter med at begynde projektet fysisk, indtil du har fået det endelige tilsagn om støtte (fase 2), og der er opnået alle nødvendige myndighedsgodkendelse, dispensationer, tilladelser, VVM mv.
Hvis du påbegynder dit projekt, før der foreligger endeligt tilsagn, kan du risikere, at projektet ikke kan modtage tilsagn om støtte, eller at omfanget af støtte ikke svarer til det, du har ansøgt.
Skovrejsningen/udtagningen skal etableres senest to år efter dato for foreløbigt tilsagn.
Der kan alene opnås støtte til projekter, der endnu ikke er etableret.
projektmodel validering.png

Validering, monitering og verifikation

I tråd med international praksis i frivilligt CO2-marked gennemføres der uafhængig validering og verifikation af alle Klimaskovfondens støttede projekter.
Validering pågår én gang og har til formål at validere, at projektet er gennemført i tråd med det, der er givet endeligt tilsagn til. Verifikation pågår løbende med henblik på at verificere opnåelsen af projektets forventede kulstofeffekter og evt. synergieffekter.
Klimaskovfonden afholder alle direkte omkostninger relateret til den uafhængige validering og verifikation.
Ansøger skal forvente at bidrage til validering og verifikation ved følgende indsatser:
  1. Udlevering af ønsket dokumentation – dette kan omfatte, men er ikke begrænset til:
  • Fotodokumentation af beplantede arealer
  • Udlevering af eventuelle relevante myndighedsgodkendelser ikke indeholdt i projektbeskrivelsen.
  • Udlevering af plantelister og dertilhørende fakturaer
  • Fakturaer i relation til afværgeforanstaltninger ved vådlægning af lavbundsarealer
2.    Give arealadgang til fysiske kontroller fra Klimaskovfonden eller de, af Klimaskovfonden, udpegede uafhængige tredjeparter.

Ændring af projektet

Projektets indhold fastlægges ifm. den endelige ansøgning og myndighedsbehandlingen. Herefter må projektets indhold ikke ændre sig.
Sker der ændringer i forhold til den indberettede forventede CO2-effekt, så beskriver Standarden for bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning (Bilag 1) hvornår dette kan medføre en transaktion fra den fælles bufferpulje, og hvilke hændelser, der betegnes som utilsigtede hændelser, hvor CO2-enheder fra bufferpuljen overføres til projektet uden beregning for lodsejeren. Kan hændelser betegnes som tilsigtede, skal lodsejeren kompensere for overførslen som beskrevet i standarden.
Lodsejeren og har også pligt til at indberette hændelser, der medfører ændringer i den forventede CO2-binding på arealet, som tidligere er indberettet.