Klimaskovfondens standard for bidrag til den danske klimaindsats

Klimaskovfonden giver med certificeringsstandarden Bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning virksomheder, offentlige myndigheder, organisationer og privatpersoner mulighed for at bidrage til de danske og globale klimamål, som Danmark har forpligtet sig til. Disse bidrag er med til at finansiere Klimaskovfondens støtte til projekter, og det har betydning for dig, der ansøger om støtte.
Når der er tale om bidrag fra eksempelvis en privat virksomhed betyder det, at den CO2-effekt, der opnås ved projektet ikke købes af virksomheden, som det sker ved kompensation. Derfor kan private lodsejere og kirker beholde rettighederne til CO2-effekten, som dog ikke må videresælges eller videreformidles til tredjepart. Kommuner kan indregne CO2-effekten i et frivilligt regnskab og i klimamål med geografisk afsæt.
Klimaskovfonden kan forbeholde sig ret til at øremærke et projektareal til et specifikt bidrag. Det vil sige, at et bidrag fra en navngiven virksomhed kan finansiere et projekt på et specifikt areal. Det vil fremgå af Klimaskovfondens klimaregister og sker i dialog med lodsejeren.
Alle projekters klimaeffekt skal optræde i Klimaskovfondens kommende register over CO2-enheder. Her vil det blandt andet fremgå, hvilket projekt enhederne stammer fra, og hvem, der har ydet bidrag. Klimaregistret vil være offentligt tilgængelig fra Klimaskovfondens hjemmeside.
Klimaskovfonden opfordrer altid alle samarbejdspartnere til at prioritere dybe reduktioner i egne drift- og værdikæder, foruden de indsatser, der gennemføres sammen med Klimaskovfonden.

Særlige forhold i ansøgningsrunde 2, efterår2022

Aktuelt forholder standarden sig kun til skovrejsning på dansk jord (og herunder også muligheden for at opnå synergieffekter som for eksempel beskyttelse af drikkevandet, akvatiske økosystemer, hensyn til biodiversitet og rekreative værdier). De udviklede principper vil dog have et stort sammenfald med kommende løsninger for lavbundsprojekter.
Aktuelt arbejder fonden i forhold til private lodsejere kun med bidrag til den danske klimaindsats og ikke med klimakompensation. Det er vigtigt at bemærke, at rettighederne til CO2-enhederne er forskellige for private lodsejere og kommunale lodsejere og kommuner.
For at kunne komme i betragtning til støtte fra Klimaskovfonden skal projekterne opfylde kravene i standarden for bidrag. Derfor skal du i ansøgningen besvare en række spørgsmål, der vedrører følgende forhold:
 • berettigede arealer
 • additionalitet
 • permanens
 • lækage.

Lodsejeres muligheder for CO2-rapportering

Certificeringsstandarden for bidrag er udviklet, så den følger international praksis for, hvordan frivillige CO2-enheder kan opgøres, udstedes og rapporteres. Private lodsejere, kirker, kommuner og statens muligheder for at benytte CO2-effekten i deres CO2-rapportering og målopfyldelse fremgår af Standarden for bidrags produktet. Oversigten nedenfor viser rapporteringsmuligheder knyttet til rettighederne til CO2-enhederne for projekter gennemført under Klimaskovfondens standard for bidrag til den danske klimaindsats.
Alle skovrejsnings- og lavbundsprojekter i Klimaskovfondens standard for bidrag må indgå i følgende CO2-rapporteringer og målopfyldelse samt have følgende ejerskab af CO2-effekter:
Staten:
 • CO2-effekten kan indregnes i Danmarks National Inventory Report (NIR) og opnåelse af  EU-reguleret Nationally Determined Contribution (NDC) mål under Paris-aftalen og Klimaloven (efter principperne udarbejdet af UNFCCC)
Kommune:
 • CO2-effekten kan indregnes i frivilligt regnskab og mål med geografisk afsæt, (typisk GHG-GPC og DK2020 mål), men kommunen kan ikke sælge klimaeffekter.
Private lodsejere og kirker:
 • Private lodsejere og kirker beholder rettighederne til CO2-effekten. Denne kan ikke videresælges eller videreformidles til tredjepart.
 • Den løbende CO2-effekt kan indgå i lodsejers egne frivillige CO2-opgørelser og mål (som Klimatjek, Klimavejen, ESGreen Tool o. lignende)
 • Den løbende CO2-effekt må indgå i rapporteringer i lodsejers værdikæde (jf. GHG-protokollen gældende regler for scope 1, 2 og 3)
 • Klimaskovfonden pålægger ikke lodsejer begrænsninger i forhold til at benytte den løbende CO2-effekt til reduktion af kommende omkostninger eller kommende krav fra statslige reguleringer såsom en CO2-afgift.
 • Verificerede CO2-enheder opnår ved verifikation straks status af ”benyttet” i Klimaskovfondens klimaregister.
Klimaskovfonden:
 • Klimaskovfonden opnår ikke ejerskab af CO2-effekten ift. private lodsejere og kirker, da denne beholdes af private lodsejere og kirker.
Projekternes CO2-effekt fremgår af Klimaskovfondens klimaregister med anvisning af både ex-ante effekt (den forventede fremtidige binding) og ex-post effekt (når effekten er indtrådt og registreret).