Hvilke arealer kan ikke få støtte?

Følgende arealtyper vil ikke kunne opnå for støtte fra Klimaskovfonden:
I forhold til skovrejsning:
  • Arealer under statsligt ejerskab
  • Arealer indeholdende jordbund klassificeret som JB11 ”humusjord” af Miljø- og Fødevareministeriet. Denne klassificering fremgår på Miljøgis.
  • Arealer hvor selve projektarealet udgør under 2 eller 5 hektar (afhængig af projekttype).
Arealer berettiget til skovrejsning uddybes i Klimaskovfondens Standard for bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning (Bilag 1)
I forhold til udtagning af lavbundsjorder:
  • Arealer med et kulstofindhold på under 12 % kulstof.
  • Arealer, der i forvejen er udtaget (naturlig hydrologi har indfundet sig)

Hvem ejer arealet?

Ejerskabet af arealet ændres ikke med støtte fra Klimaskovfonden.
Klimaskovfonden kan dog i særlige tilfælde erhverve arealer til demonstrationsformål mhp. et kort ejerskab. Hvis du er interesse i dette, skal du kontakte en af Klimaskovfondens projektmedarbejdere for en nærmere vurdering af mulighederne, da det håndteres uden for ansøgningsrunderne. Find oplysninger på hjemmesiden.