projektmodel endelig ansgning.png

Fase 2: Ansøgning

I denne fase udarbejdes den endelige ansøgning med alle detaljer om projektet, herunder den endelige beregning af CO2-effekten og myndighedsbehandling. Det er i denne fase, at projektet fastlægges i indhold.
Den endelige ansøgning skal indeholde følgende jf. skabelon på Klimaskovfondens hjemmeside:
 • Projektbeskrivelse (se bilag for henholdsvis skov og lavbund)
 • Endelig beregning af CO2-effekten (se bilag 5 og 6 for beregning og vejledning)
 • Endelig projektafgrænsning
 • Myndighedsgodkendelser
Den endelige ansøgning sker via et særligt ansøgningsskema, som findes på fondens hjemmeside.
BILAG
Endeligt ansøgningsskema (offentliggøres senere)

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelsen beskriver i detaljer, hvordan projektet vil blive anlagt og gennemført. Den danner samtidig baggrund for den endelige beregning af projektets forventede CO2-effekt.
Indholdet i projektbeskrivelsen vil offentliggøres på fondens hjemmeside senest i forbindelse med det foreløbige tilsagn. Der vil være forskellige skabeloner for projektbeskrivelser for skovprojekter og lavbundsprojekter, og du kan se det forventede indhold for skovrejsning nedenfor.
Hvis Klimaskovfonden vurderer, at lodsejeren i sit valg af træarter og kulturmodeller ikke lever op til fondens kriterier og principper om etablering af en robust, varieret og klimatilpasset skovrejsning, forbeholder fonden sig ret til at afvise projektbeskrivelsen og i sidste ende projektet.
BILAG
Bilag: Projektbeskrivelse for skovrejsning (offentliggøres senere)
Projektbeskrivelsen for skovrejsning forventes at blandt andet at tage stilling til følgende:
 • Projektinformation (ejerforhold, kontakt oplysninger med mere)
 • Beskrivelse af overordnet målsætning med skovrejsningsprojektet
 • Nuværende og historisk arealanvendelse
 • Lokalitetsbeskrivelse, bl.a. jordbund og argumentation for valg af bonitet (høj, mellem eller lav)
 • Gennemgang af myndighedstilladelser
 • Tilplantningsplan inkl. kortmateriale og valg af kulturmodeller på bevoksningsniveau
 • Naturpleje og naturudvikling (eksisterende og ny natur)
 • Beskrivelse af rekreative tiltag
 • Udklip fra beregningsværktøjet for den forvendte CO2-effekt (samt indsendelse af selve regnearket i sin fuldeform):  
  • Tabel med varig CO2-binding før og efter buffer per ha og på projektniveau
  • Tabel med projekteret CO2-effekt i 5 års perioderne.
projektmodel ikon .png

Myndighedsgodkendelser

Myndighedsgodkendelser indhentes i projektets fase 2. Disse omfatter fredskovspligt og diverse planmæssige forhold, herunder screening om ’Vurdering af Virkning på Miljøet’ (VVM). De centrale myndigheder vil dermed være Miljøstyrelsen og den lokale kommune. Der kan dog også være andre relevante myndigheder f.eks. Naturstyrelsen ved strandbeskyttelseslinjer.
Tilladelser m.m. fra offentlige myndigheder og museum
Klimaskovfonden indhenter på dine vegne , hvis du anmoder om dette, de nødvendige udtalelser, tilladelser og dispensationer fra offentlige myndigheder til at gennemføre projektet. Dette vil ske, når projektbeskrivelsen er modtaget i klimaskovfonden. Kommuner vil dog selv stå for indhentning af nødvendige myndighedstilladelser da de selv er en myndighed.
Det kan også være nødvendigt at indhente yderligere tilladelser og dispensationer, som vedlægges ansøgningen f.eks. fra forsyningsselskaber, hvis der findes ledningsanlæg, så som højspændingsledninger eller vandledninger, som har betydning for dit projekt.
Du skal sørge for, at dit skovrejsningsprojekt svarer til det, kommune og museum m.fl. har godkendt, før du indsender din ansøgning. Du kan kun opnå tilsagn om støtte  til de dele af dit skovrejsningsprojekt, som er i overensstemmelse med de medsendte tilladelser m.m. fra offentlige myndigheder, herunder kommune og museum.
Du behøver ikke afvente udløbet af eventuelle klagefrister for afgørelser fra offentlige myndigheder eller museer, før du indsender ansøgningen. Optages der klagesagsbehandling af en eller flere afgørelser, skal du meddele det til Klimaskovfonden. Et eventuelt tilsagn vil være betinget af klagens afgørelse.
Har du ikke indhentet de nødvendige tilladelser m.m. til dit skovrejsningsprojekt og indsendt dem sammen med din ansøgning, kan din ansøgning blive afvist.
Hvis projektarealet ligger i mere end én kommune eller inden for mere end ét museum med arkæologisk ansvars geografiske område eller berører flere relevante offentlige myndigheder,
skal nødvendige tilladelser m.m. indhentes fra alle de berørte myndigheder og museer. Disse vedlægges ansøgningen.
Formålet med tilladelser
Formålet med indhentning af tilladelser og dispensationer er bl.a. at sikre, at der ikke er lovgivning, fysisk planlægning, beskyttelseszoner, byggelinjer, servitutter eller anden regulering, som er til hinder for, at projektarealet bliver fredskovspligtigt. Som udgangspunkt er en afgørelse efter jordressourcebekendtgørelsen og en afgørelse med screeningsskema efter VVM nødvendig. Hvis dit skovrejsningsprojekt er beliggende i et negativt skovrejsningsområde, er det også nødvendigt, at du har indhentet en dispensation.
Kommunen kan vurdere de nødvendige dispensationer og tilladelser på baggrund af din projektbeskrivelse. Når du er klar til at indsende din ansøgningen, skal du sørge for at de nødvendige tilladelser og dispensationer fra kommunen er vedhæftet din ansøgning.
Husk udtalelse fra det arkæologisk ansvarlige museum
Du skal bede museet med arkæologisk ansvar i dit område om en udtalelse vedrørende gennemførelse af projektet. Du skal vedlægge udtalelsen til din ansøgning, før du indsender ansøgningen.
Fortidsminder og arkæologiske fund er beskyttede, jf. museumsloven. Arkæologiske interesser og beskyttede fortidsminder skal være defineret på projektarealet, således at kulturarven sikres i forbindelse med den fysiske planlægning. Er det ikke muligt at sikre fortidsminderne, skal der, jf. museumsloven, foretages en arkæologisk undersøgelse.
Museet vil foretage arkivalsk kontrol, når du henvender dig vedrørende dit skovrejsningsprojekt og udarbejde en udtalelse om, hvorvidt der er registrerede fortidsminder på arealet, eller om det ligger inden for et kulturarvsareal.
Hvis der er kendte fortidsminder på arealet eller det ligger inden for et kulturarvsareal, kan museet kræve, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse for at lokalisere og afgrænse de væsentlige fortidsminder med henblik på, at de friholdes fra beplantning. Det er ikke tilladt at plante på beskyttede fortidsminder. Hvis der stilles krav om arkæologiske forundersøgelser, skal disse være gennemført, før du kan udnytte et eventuelt tilsagn om støtte  til privat skovrejsning.
Husk alle relevante myndigheder
For at betrygge, at tilsagnet om støtte  til skovrejsning bliver tildelt et projektareal, som vil resultere i skov i fremtiden, er det nødvendigt at hele projektarealet bliver gennemgået.
Det er for at sikre, at jorden kan tilplantes, uden at det er i modstrid med andre myndigheder, anlæg og lignende. Listen over hvilke myndigheder, det kan være nødvendigt at inddrage, vil variere fra projekt til projekt, og som lodsejer har du ansvaret for at, alle er inddraget.
Som udgangspunkt er det altid en god ide at undersøge, om der er servitutter, fredninger eller anden relevant lovgivning, der kan påvirke projektet og dets udformning.
Pålæggelse af fredskovspligt
Fredsskovpligten ifm. skovrejsning ansøges hos Miljøstyrelsen og sker ved pålæggelse efter §4 i Skovloven. Du kan finde særlig vejledning herom hos Miljøstyrelsen. Fredskovpligten kan blive pålagt efter, at du har indsendt endelig ansøgning til Klimaskovfonden, men det er en forudsætning, at du har ansøgt om det og kan dokumentere det, når du indsender den endelige ansøgning. Det anbefales ikke, at tilplantningen sker, før du har modtaget bekræftelse på fredskovspligten, da du ellers kan risikere at skulle ændre i projektet undervejs i realiseringen.
I afgørelserne indgår bl.a. vurderinger af arealets landskabelige, miljømæssige, naturhistoriske, kulturhistoriske og friluftsmæssige forhold – og om vedvarende skovdrift er en fornuftig arealanvendelse. Jordbund, klima og topografi det pågældende sted afgør, hvilken type skov, der på en konkret lokalitet bedst kan opfylde skovlovens og Klimaskovfondens krav (Se bilag 2).
Miljøstyrelsens vurderinger kan ske på baggrund af den projektbeskrivelse med tilknyttet skovkort, tilplantnings-, pleje og driftsplan til beskrivelse af skovarealets anlæg og udvikling, som Klimaskovfonden kræver udarbejdes for sine skovprojekter.
Som lodsejer skal du herefter sørge for, at projektbeskrivelsen og skovprojektet
I praksis sker noteringen ved, at Miljøstyrelsen giver Geodatastyrelsen meddelelse om afgørelser om konstatering, pålæggelse og ophævelse af fredskovspligt. Geodatastyrelsen indfører oplysningerne i matrikelregisteret og det digitale matrikelkort og videregiver oplysningerne til tinglysningskontorerne. De er herefter umiddelbart tilgængelige på ejendommens tingbogsblad, samme sted som de øvrige oplysninger, der har betydning for potentielle aftaleerhververe og kreditorer.
svarer til det, Klimaskovfonden, myndigheder, museum m.fl. har godkendt.
Når du er klar til at indsende sin ansøgning, skal du derfor sørge for at alle nødvendige tilladelser og dispensationer fra myndigheder og evt. museum mv. er vedhæftet ansøgningen, som det allerede er nævnt.
Der kan gives afslag, hvis arealerne er beskyttede naturområder, fredede områder eller områder, der i kommune- eller regionplan er udlagt til formål, som ikke er foreneligt med fredskovspligt, fx råstofgravning, eller arealerne vurderes for vandlidende eller lignende.
COLOURBOX13358358 gravhøj.jpg