Oversigt over krav og retningslinjer

Klimaskovfonden har i Tabel 1 nedenfor samlet en oversigt over de vigtigste krav og retningslinjer, der skal overholdes når vi støtter skovrejsning. Nogle af nedenstående retningslinjer udfoldes desuden på de følgende sider. Se også Vejledning til ansøgning og kontakt os, hvis du er i tvivl om noget. Find kontaktoplysninger og vejledning på www.klimaskovfonden.dk
Tabel 1: Oversigt over krav og retningslinjer
Emne
Klimaskovfondens krav og retningslinjer
Driftsformål og balancering af mål
Flersidige, robuste og varierede skove med vægt på høj CO2-lagring, natur, drikkevand og rekreation.
Skovetablering
Plantning med afsæt i kulturmodeller og liste over godkendte træ- og buskarter. Såning og naturlig tilgroning, hvor det er hensigtsmæssigt. Efter principperne om robusthed, artsvariation og risikospredning. Senere mulighed for bæredygtig og naturnær skovdrift.
Hugst og dyrkningssystem
Alle dyrkningsmodeller, undtaget renafdrifter over 1 hektar.
Foryngelsessystem
Både plantning og selvforyngelse. Plantning forekommer især ifm. træartsskifte, træartsberigelse, supplering af selvforyngelse, strukturændring, biotopforbedring. Generelt forbud mod renbestande. Fordel hellere rækkevis, holme- eller gruppevis på op til 0,5 ha, jf. træarternes indbyrdes konkurrenceforhold/tolerance.
Sprøjtning/gødskning/
slam
Nej (undtaget er godkendte midler til målrettede enkeltforanstaltninger med pletsprøjtning mod invasive arter og insekter eller ved forekomst af plantearter, der er giftige for husdyr. Gødskning kan være tilladt udenfor nitratbelastede områder, dog jf. aftaler med vandselskaber/kommuner. Opbevaring og anvendelse af spildevandsslam er forbudt).
Dræning og jordbearbejdning
Genetablering af naturlig hydrologi tilstræbes.
Jordbearbejdning og dræning afvejes generelt efter lokale forhold (arkæologi, naboforhold, økosystemintegritet, mv.).
Biodiversitetsareal, fx
Mindst 10% og maksimalt 50 %, inkl. eksisterende §3-natur.
% Urørt skov
Ja: op til 30 % (dog min. 7,5% jf. FSC).
% Lysåben
Ja: maksimalt 10% (eksklusiv arealer, der ikke må tilplantes jf. lov). Arealerne må hverken sprøjtes, gødskes eller pløjes efter skovens anlæg.
% Skovgræsning
Ja: maksimum 10 % (jf. Skovloven)
Fredsskovsareal (ha)
Mindst 5 hektar på indvindingsjord og mindst 2 hektar på offentligt ejet jord (kommuner, kirker)
Træartsvalg
Afhængig af bonitet skal der plantes 25% - 65% hjemmehørende træarter. Se også Tabel 2: Andel af løv og nål i skovbevoksninger
Minimum løvtræsandel
75% når jorden karateriseres som jord med høj bonitet
50% når jorden karakteriseres som jord med middel bonitet
25% når jorden karakteriseres som jord med lav bonitet
På vandindvindingsjord stilles der krav om minimum 50-75 % andel løvtræer afhængig af bonitet.
Træarter i kulturmodel
Mindst tre blivende træarter
Antal kulturmodeller -
Baseret på produktion
For skov mellem 2 og 5 hektar: mindst to forskellige kulturmodeller
For skov mellem 5 og 10 hektar: mindst tre forskellige kulturmodeller
For skov mellem 10 og 20 hektar: Mindst fire forskelige kulturmodeller
For skov over 20 hektar: mindst fem forskellige kulturmodeller
Kulturmodeller - areal
Maksimalt 3 hektar (0,5 - 3 ha).
Plantetal/ha for højskov
Gennemsnitlige plantetal for højskovsarealet skal være mindst 3.000 planter/ha, jævnt fordelt):
  • For løvtræsblandingskulturer mindst 4.000 planter/ha + yderligere eventuelle hjælpetræer
  • For nåletræsblandingskulturer mindst 3.000 planter/ha + yderligere eventuelle hjælpetræer
  • For ekstensive blandingskulturer eller eventuel assisteret naturlig tilgroning (urørt skov) op til 1.000 planter/ha
  • For hjælpetræer, buske og småtræer op til 1.000 planter/ha.