Lovgrundlag og krav

Projektarealer til skovrejsning under Klimaskovfonden skal som minimum opfylde Skovloven med tilhørende vejledning, Lov om Den Danske Klimaskovfond og Klimaskovfondens Standard for bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning. Derudover skal skove kunne myndighedsgodkendes, pålægges fredskovspligt og servitutter, der sikrer varige CO2- og synergieffekter.
Endelig skal skovene leve op til Klimaskovfondens vurderings- og scoringskriterier, der tilknyttes de forskellige ansøgningsrunder. Dette er blandt andet for at sikre, at projekter er med til at opnå synergieffekter ved skovrejsning.

Robuste og bæredygtige skove

Klimaskovfonden ønsker at etablere robuste, varierede og klimatilpasningsduelige skove, der på længere sigt kan forvaltes efter principper for bæredygtig skovdrift og certificeres efter i PEFC og/eller FSC (eller tilsvarende ordning). Ud over CO2-lagring skal de bidrage til fremme af natur og biodiversitet, drikkevandsbeskyttelse, kulturhistoriske og rekreative værdier.
COLOURBOX1174742 lille.jpg