Kulturmodeller

Klimaskovfondens skovkriterier og tilknyttede kulturmodeller udstikker rammer der sikrer at de nye skove skal kunne etableres overalt i landet, som robuste og bæredygtige bevoksninger, men efter ensartede rammer og retningslinjer. Der skal inden for disse rammer dog altid være plads til lokale tilpasninger, så projektarealet kan udformes ud fra de lokale forhold og ønsker.
Kulturmodellerne sammensættes, med baggrund i de forudsatte dyrkningsmodeller (beskrevet i Klimaskovfondens Beregningsmodel for CO2-optag, afsnit Hugst og foryngelse og afsnit Fastsættelse af bonitet og jordbundsklasser) og kan understøtte, at skovrejsningsprojektet på lang sigt udvikler sig henimod robuste, varierede og klimatilpassede skove, der på længere sigt kan forvaltes efter principper for bæredygtig skovdrift.
Der er udarbejdet kulturmodeller, der kan anvendes på henholdsvis høj, middel og lav bonitet. Boniteterne bygger på sammenhæng mellem jordbundstyperne 1-12, Som vejledende fastsættelse af bonitet kan der tages udgangspunkt i inddelingen af jordbundstyper fra Bekendtgørelse om jordbundstypeklassifikation. og henviser til om lokaliteten er hhv. højtproducerende, middelproducerende eller lavt producerende.
 Tabel 3 Sammenhæng mellem jordbundstyper 1-12, jordtype og forslag til bonitet.
JB. Nr.
Jordtype
Bonitet
1
Grovsandet jord
Lav
2
Finsandet jord
Lav
3
Grov lerblandet sandjord
Middel
4
Fin lerblandet sandjord
Middel
5
Grov sandblandet lerjord
Høj
6
Fin sandblandet lerjord
Høj
7
Lerjord
Høj
8
Svær lerjord
Høj
9
Meget svær lerjord
Individuel vurdering
10
Siltjord
Individuel vurdering
11
Humus
Individuel vurdering
12
Speciel jord
Individuel vurdering
Kulturmodellerne er navngivet efter hovedtræarten, der indgår i dem. Tabel 4 angiver kulturmodeller samt på hvilken bonitet, de kan anvendes på.
Det fulde overblik over de enkelte kulturmodeller kan ses i Beregningsmodel for CO2-optag ved skovrejsning. Her fremgår det også hvilke valgmuligheder man har for indblanding.     
Brug af forskellige kulturmodeller
Klimaskovfonden stiller krav om, at projektejer udover skovbryn og biodiversitetsarealer anvender et antal forskellige produktionsorienterede kulturmodeller afhængig af skovarealets størrelse:
  • mindst to for skov mellem 2 og 5 ha
  • mindst 3 for skov over 5 ha
  • mindst 4 for skov over 10 ha og
  • mindst 5 for skov over 20 ha.
I de produktionsorienterede kulturmodeller indgår altid mindst tre blivende hovedtræarter, eksklusive hjælpearter, buske og småtræer. Hovedtræerne fordeles enten rækkevis, holme- eller gruppevis på op til 0,5 ha, jf. træarternes indbyrdes konkurrenceforhold/tolerance. Dette fremgår også af de fulde beskrivelser af kulturmodellerne i Beregningsmodel for CO2-optag ved skovrejsning. Formålet med det er at sikre variation og robusthed til imødegåelse af fremtidige klimaudfordringer og spredning af risiko på flere træarter.
COLOURBOX46515217 lille.jpg
Tabel 4: Oversigt over udviklede kulturmodeller
 
Høj
Middel
Lav
Skovbryn (lav)
 
 
x
Skovbryn (Middel/Høj)
x
x
 
EG/SKOVFYR
 
x
x
EG/ANDET LØV
x
x
 
BØG/ANDET LØV
x
x
x
BØG/NÅL
x
x
x
ÆR/SPIDSLØN
x
x
 
RØDEL
x
x
x
BIRK
x
x
x
ANDET LØV
x
x
 
DOUGLAS
x
x
x
GRANDIS
x
x
x
ÆDELGRAN
x
x
x
SKOVFYR
 
x
x
RØDGRAN
x
x
x
SITKAGRAN
x
x
x
LÆRK
x
x
x
Græsningsskov
x
x
x
Skoveng m. tilplantning
x
x
x
Naturlig tilgroning/ Urørt
x
x
x