Eksempler på kulturmodeller

Kulturmodeller domineret af løvskov

I løvtræsbevoksninger skal mindst 75 % af det samlede antal planter være løvtræer. Hvis der anvendes nåletræsholme/grupper, skal hver enkelt nåletræsholm/gruppe være mindre end 0,1 ha stor og være placeret, så den er omkranset af kernebevoksningen. Afstanden mellem holmene/grupperne skal være mindst 20 meter.
Mindst 50 % af det samlede planteantal i en løvskovbevoksning skal bestå af hjemmehørende træarter. Mindst to løvtræarter og 30-50 % af det samlede planteantal i en løvtræsbevoksning skal være af andre blivende træarter end hovedtræarten. Der kan i en løvtræsbevoksning indgå en andel på op til 20 % af små træer, buske og/eller ammetræer, som ikke forventes at skulle indgå i det fremtidige kronetag.
Plantetallet i løvskov bør være på minimum 4.000 stk./ha og eventuelle hjælpetræer, buske og småtræer.
Nedenfor ses et eksempel på Kulturmodellen Eg og andet løv, der kan anvendes høj og middel bonitet, med mulighed for indblanding af 20-40% valgfri løv, der vælges blandt hjemmehørende løvtræarter eller småtræarter. Derudover er der mulighed for op til 10 % indblanding af lokalitetstilpassede nåletræsarter i grupper/holme.  
Tabel 5: Eksempel på kulturmodel med eg og andet løv (EG/ALØ)
Kan anvendes på
Bemærkning
Model nr. 4
Høj
Middel
Lav
Indblandings­procent
EG/ALØ
X
X
Art
Interval
Træart 1
Eg
40 - 60 %
Træart 2
Løv - valgfri
20 -40 %
Vælges blandt hjemmehørende løvtræarter eller småtræarter
Træart 3
Nål - valgfri
0 - 10 %
Mulighed for indblanding af lokalitetstilpassede nåletræsarter i grupper/holme
Træart 4
Træart 5
Hjælpetræart 1
Valgfri
0 - 20 %
Hjælpetræart 2

Kulturmodeller domineret af nålskov

I nåleskovbevoksninger skal det samlede antal planter i træartsblandingen bestå af enten minimum 10 % løvtræer og 2 slags nåletræsarter eller af 3 forskellige slags nåletræsarter, hvor lærk indgår som blivende bestandstræ og har en udbredelse på mindst 10 % i nåletræsbevoksningen.
Mindst to træarter (løv/nål) og 30-50 % af det samlede planteantal i en nåletræsbevoksning skal være af andre blivende træarter end hovedtræarten. Hvis der anvendes løvtræsholme/grupper, skal hver enkelt løvtræsholm/gruppe bestå af mindst 15 træer og være placeret, så de ligger jævnt fordelt i hele bevoksningen.
Formålet er at sikre heterogene kulturer, hvor indblandingsarterne indgår i det fremtidige kronetag, som bliver til robuste og varierede skove. I en nåletræsbevoksning kan der indgå en andel på op til 20 % af små træer, buske og/eller ammetræer, som ikke forventes at skulle indgå i det fremtidige kronetag. Vær dog opmærksom på, hvad der gælder i skovlovens vejledning for træartsvalg i mindre skove.
Plantetallet i nåleskov bør være på minimum 3.000 stk./ha og eventuelle hjælpetræer, buske og småtræer.
Nedenfor ses et eksempel på kulturmodellen for ædelgran, der består af 30-60% ædelgran, 30-50% valgfri nål, efter Klimaskovfondens træartsliste og 10-20% valgfri løvtræ, der også vælges efter klimaskovfondens artsliste, der skal plantes i holme, og kan erstattes af lærk.  
COLOURBOX16375412 granskov højfromat lille.jpg
Tabel 6: Eksempel på kulturmodel med ædelgran
Kan anvendes på
Bemærkning
Model nr. 13
Høj
Middel
Lav
Indblandingsprocent
ÆDELGRAN
X
X
X
Art
Interval
Træart 1
Ædelgran
30 - 60 %
Træart 2
Nål - valgfri
30 -50 %
Træart 3
Løv - valgfri
10 - 20 %
Vælges blandt løvtræarter på artslisten - plantes i grupper/holme. Kan erstattes af lærk.
Træart 4
Træart 5
Hjælpetræart 1
Valgfri
10 - 20 %
Hjælpetræart 2

Kulturmodeller for biodiversitetsarealer

(urørt skov og lysåbne arealtyper)

Sammen med andelen af lysåben natur, skal biodiversitetsarealet altid udgøre mindst 10% og maksimalt 50% af fredsskovarealet (inklusive lysåbne og ubevoksede arealer, der ikke må tilplantes jf. loven). Maksimalt 10% af fredsskovarealet må græsses, hvilket altid skal henlægges i biodiversitetsarealerne.
Klimaskovfonden stiller krav om at mindst 10% af fredskovsarealet er biodiversitetsareal, herunder skal mindst 7,5% af fredskovsarealet være urørt skov. Det øvrige biodiversitetsareal kan være lysåben natur fx eksisterende eller potentiel § 3 natur eller ubevokset græsareal.
Assisteret naturlig tilgroning til urørt skov skal altid benyttes, hvis arealet ligger isoleret fra eksisterende skov, er vådt eller stejlt eller hvis man ønsker en mere vild skov på marginal jord. Hvis et tilgroningsareal derimod ligger op ad eksisterende skov, levende løvhegn eller solitære løvtræer med rig frugtsætning, kan man derimod lade arealerne udvikle sig naturligt.