Permanens

Det er afgørende, at fondens skovrejsningsprojekter opnår en langvarig effekt. Derfor skal alle projekter søge om at opnå fredskovspligt under Skovloven administreret af Miljøstyrelsen. Herudover pålægges alle projektarealer en servitut, som blandt andet indeholder følgende for at sikre permanens:
  • Fredskovarealet skal drives med sigte på at opretholde et permanent skovklima og etablering af lokalt tilpasset, uensaldrede blandingsskov. Man må herunder ikke anvende renafdrifter >1 ha eller afdrive > 15% af det samlede fredskovareal indenfor hver 10 års driftsperiode.
  • Fredskovarealet skal anlægges i overensstemmelse med PEFC’s principper for bæredygtig skovdrift og/eller FSC’s principper for ansvarlig skovdrift eller tilsvarende kvalificeret, anerkendt grundlag, så det er muligt (men ikke et krav) at opnå certificering.
  • Fredskovarealet skal forsikres imod brand og stormfald eller tilsvarende grundlag til sikring af skovens varige CO2-lager.  
  • Matrikelejer pålægges at kompensere Klimaskovfonden for transaktioner med Klimaskovfondens fællesbuffer for CO2-enheder, hvis der ikke opnås projekteret CO2-effekt på projektarealet grundet tilsigtede hændelser.
Cirkel_Reduktion af CO2.svg