Dobbelttælling og parallelle rapporteringer

Frivillige og regulererede klimaregnskaber og klimamål for forskellige aktører såsom stat, kommune, lodsejere, virksomheder og værdikædeaktører har forskellige og overlappende afgrænsninger. Derfor kan et projekts CO2-effekt potentielt indgå i flere regnskaber og potentielt bidrage til at opnå flere mål. Dette kan give anledning til både dobbelttælling og parallelle rapporteringer, jf. de definitioner, der følger.
Klimaskovfonden har defineret følgende niveauer indenfor klimahierarkiet:
Niveau 1: Stat og FN, der primært er territorielt og reguleret under Paris-aftalen. Der kan dog også være andre frivillige indsatser i dette niveau for eksempel staten som virksomhed, der har opstillet selvstændige mål udenfor NIR og NDC.
Niveau 2: Kommuner, der er frivilligt og primært territorielt med afsæt i opgørelser og mål under DK2020-indsatser. Der kan også her være yderligere frivillige indsatser udenfor DK2020 som selvstændige mål for kommunen som virksomhed udenfor DK2020.
Niveau 3: Private virksomheder og individer, der gennemfører frivillige indsatser og rapporteringer, primært med omdrejningspunkt i deres aktiviteter og værdikæde typisk opgjort efter GHG-protokollens retningslinjer. Målsætninger vil ofte tage afsæt Science Based Target Initiative.

Eksempel

Hvis en landmand udskifter belysning i sin stald til LED, falder elforbruget. Hvis landmanden fx er leverandør til Arla og udarbejder klimaopgørelse gennem Klimatjek, reduceres landmandens scope 2-udledning. Arla opnår, som værdikædeaktør, gevinst i deres scope 3-opgørelser og bidrag til deres mål i forhold til SBTi jf. GHG-protokollen. Kommunen, som landmanden bor i, kan registrere CO2-effekten i deres DK2020-regnskab, der har geografisk afsæt, og tiltaget indgår ligeledes i NIR til statens opnåelse af Klimalovens mål og NDC.
Ovenstående eksempel og niveaudefinitioner viser dels sammenhængen mellem klimahierarkiets niveauer indenfor klimarapporteringer og dels, hvordan CO2-indsatser kan være genstand for parallelle rapporteringer mellem de forskellige aktører og deres respektive niveauer.
Sådan definerer vi parallelle rapporteringer
Parallelle rapporteringer er almindeligt forekommende og opstår, når den samme CO2-enhed benyttes af forskellige aktører på forskelligt registreringsniveau, jf. klimahierarkiets niveauer, til at indgå i deres respektive opgørelser og målopfyldelse.
Det kan eksempelvis være hvis samme CO2-enhed indgår parallelt i Danmarks klimaregnskab og i kommunens DK2020-regnskab og bidrager parallelt til begges mål.
Sådan definerer vi dobbelttælling
Dobbelttælling opstår i det tilfælde, at 1) samme CO2-enhed benyttes af samme aktør til at indgå i to forskellige opgørelser og målopfyldelser, eller 2) den samme CO2-enhed indgår i to forskellige aktørers opgørelser og målopfyldelse på samme registeringsniveau jf. klimahierarkiets niveauer.
Det kan eksempelvis være hvis samme CO2-enhed indgår i to kommuners regnskab til begges målopnåelse.
COLOURBOX46515217 lille.jpg

Håndtering af dobbelttælling

Klimaskovfondens standard for bidrag accepterer parallelle rapporteringer af CO2-effekter fra vores projekter mellem Klimahierarkiets niveauer, når der er tale om:
  1. Stat – til indregning i NIR og opnåelse af NDC og Klimalov (efter principperne udarbejdet af FN)
  2. Kommune – til indregning i frivilligt regnskab og mål med geografisk afsæt (typisk GHG-GPC og DK2020-mål)
  3. Privat virksomhed og privatperson – til indregning i frivilligt regnskab og mål (typisk GHG-protokol og SBTi-mål)
I Klimaskovfondens standard for bidragsproduktet må CO2-enheder ikke være genstand for dobbelttælling. Hvis en CO2-enhed undergår dobbelttælling, vil 1 tons CO2 fremstå med en effekt af 2 tons.
Ovenstående definitioner og foreskrifter er udslagsgivende for Klimaskovfondens regler for CO2-rapportering og Claim Guidance.