Buffer og modelusikkerhed

Klimaskovfonden arbejder med en buffer, hvor en delmængde af projekternes budgetterede CO2-effekter tilsidesættes. Dette sker for at håndtere risici for, at den forventede klimaeffekt ikke opnås. På den måde har bidragsydere sikkerhed for, at den effekt, de har bidraget til, rent faktisk finder sted.
Bufferen etableres som en fælles buffer for alle projekter under Klimaskovfondens standard, herunder både skovrejsnings- og lavbundsprojekter samt eventuelle klimakompensationsprodukter. Udover en buffer etableres også en modelusikkerhed.

Risici for manglende effekt af skovrejsning

Skovrejsningsprojekter kan udsættes for hændelser eller fejlprojekteringer, som stopper eller forsinker kulstoflagring, og hændelser, der frigiver tidligere lagret kulstof.
Disse hændelser kan både forekomme lokalt (hændelse, der rammer én skov for eksempel skovbrand) eller i en mere global kontekst (hændelse, der rammer større områder og dermed flere skove samtidig for eksempel sygdomsudbrud for særlige træarter).
Hændelserne kan ligeledes forekomme utilsigtet (for eksempel grundet tørke) eller tilsigtet (for eksempel hvis en lodsejer vælger at renafdrive en skov).

Sådan klassificeres hændelser

Utilsigtede hændelser
 • Stormfald
 • Insekt og sygdom
 • Tørke
 • Oversvømmelser
 • Brand
 • Fejlvurderet generisk bonitet
Tilsigtede hændelser
 • Øget tynding eller hugst
 • Manglende skovdrift, der reducerer vækst
 • Fejlvurderet individuel bonitet
Klimaskovfonden opstiller en række foranstaltninger og retningslinjer, der skal minimere risici for utilsigtede hændelser. Det er for eksempel krav om, at de skove, der plantes er robuste skove, at der tinglyses en fredskovspligt med videre. Dette uddybes i Klimaskovfondens rammer og retninglinjer for skovrejsning.
 En lodsejer pålægges at rapportere til Klimaskovfonden, hvis der indtræder en tilsigtet eller utilsigtet hændelse på projektarealet i projektperioden.

Klimaskovfondens tilgang til buffer

Klimaskovfonden afsætter 15% af projekternes budgetterede CO2-effekt til bufferen, der skal håndtere tilsigtede og utilsigtede lokale og globale hændelser fordelt på følgende:
 • Tilsigtet tab ved ikke-budgetteret hugst: 5%
 • Utilsigtede lokale hændelser: 5%
 • Utilsigtede globale hændelser: 5%
Det vil løbende blive evalueret, hvorvidt bufferomfang er tilstrækkeligt og rimeligt jf. gældende risikofaktorer.

Usikkerhed ved modellen

Klimaskovfonden afsætter yderligere 5% af CO2-effekten til modelusikkerhed mellem CO2-modellens projektering (budget) og projekternes endelige og løbende monitorering og verifikation. Denne modelusikkerhed skal modvirke, at en stor del af projekterne skal bufferkorrigeres mellem oprindeligt budget og endeligt verificeret CO2-lager. Konsekvensen af at introducere modelusikkerheden er, at projekterne i gennemsnit gerne skal opnå 5% højere CO2-effekt ved verifikation mod projekteret budget fraregnet buffer.
Hvis der ved monitorering og verifikation af projekterne opnås flere CO2-enheder end budgetteret, tilfalder disse enheder lodsejer.
Når der er taget hensyn til buffer og modelusikkerhed, betyder det samlet set, at Klimaskovfonden godskriver 80% af projekternes forventede CO2-effekt ex ante over projektperioden som bidragsprodukt.

Buffertransaktioner

Der kan i løbet af skovrejsningens projektperiode opstå et behov for at overføre CO2-enheder fra fælles buffer til det enkelte projekt. Denne situation optræder i følgende tilfælde:
 • Ved monitorering og verifikation identificeres CO2-lager mindre end budgetteret, fratrukket sikkerhedsfaktorer.
 • Hvis lodsejer indrapporterer tilsigtet eller utilsigtet hændelse, således, at den forventede CO2-effekt ved kommende monitoreringer og verifikationer ikke forventes at kunne opnås.
Hvis der opstår behov for at tilføre CO2-enheder til projekter på grund af utilsigtede hændelser, overføres CO2-enheder fra buffer til projektet uden beregning for lodsejer.
Hvis der opstår behov for at tilføre CO2-enheder til projekter på grund af tilsigtede hændelser, skal lodsejer kompensere for overførslen.
Kompensationsprisen fastsættes baseret på den højeste af følgende to priser:
 • Den gennemsnitlige enhedspris for CO2-enheder givet til bidragsproduktet i Klimaskovfonden 12 måneder op til dato hvor der identificeres et transaktionsbehov.
 • Den oprindelige enhedspris for CO2-enheder for det specifikke projekt tillagt inflation baseret på nettoprisindekset.