Arealer berettiget til skovrejsning

Alle arealer, hvor der efter gældende regler kan godkendes skovrejsning, er berettiget til at ansøge om støtte fra Klimaskovfonden til at udstede CO2-enheder under bidragsproduktet – dog undtaget:
  1. Arealer under statsligt ejerskab
  2. Arealer indeholdende jordbund klassificeret som JB11 ”humusjord” af Miljø- og Fødevareministeriet. Denne klassificering fremgår på Miljøgis.
  3. Arealer hvor selve skovrejsningsarealet udgør under 5 hektar.
Klimaskovfonden kan i specifikke ansøgningsrunder vælge at afvige fra punkt 3. Kriterier i ansøgningsrunder, vil altid fremgå på www.klimaskovfonden.dk
Lodsejeren har desuden pligt til at sikre, at den kommende tilplantning ikke er i strid med planlægnings-, frednings-, vandløbsmæssige eller andre interesser.
DSC_0170 (159) lille skovrejsning.jpg
Klimaskovfonden ønsker herudover at minimere lækageeffekter ved ikke at udtage de mest produktive landbrugsjorde til skovrejsning.
Indledningsvist gøres dette ved at opprioritere skovrejsning i vandindvindingsoplande, hvor landbrugsdriften over tid må forventes at blive ekstensiveret for at beskytte vores grundvand. På længere sigt udarbejdes sæt af retningslinjer på dette område.